Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Remiss av havsövervakningsprogram som delas med riket

Ålands landskapsregerings miljöövervakning av vatten ingår i remissversionen av det övervakningsprogram för havsförvaltning som Finland har upprättat för åren 2020-2026. Det är övervakning som krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/56/EG) om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv om en marin strategi, även kallat marindirektivet).

Samrådet sker under perioden 20.1-20.3.2020. Remissversionen finns att ta del av på Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst "Påverka vattendragen / Havsvård" 

Utlåtande för de åländska delarna av övervakningen skickas till:
Ålands landskapsregering (med diarienummer ÅLR 2020/481) 
PB 1060
AX-22111 Mariehamn, Åland.

Läs övervakningsprogrammet för Finlands havsförvaltningsplan 2020-2026 under bilagor här intill.

Publicerad 20.1.2020 kl. 15:36
Uppdaterad 22.1.2020 kl. 08:48