Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Remiss av rapporten ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018”

Ålands vattenområden ingår nu som en del i remissversionen ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018” som har tagit fram under ledning av Miljöministeriet samt Finlands miljöcentral och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Ålands landskapsregering och Husö biologiska station har levererat åländska data till rapporten. I rapporten finns en strategisk miljöbedömning av miljötillståndet i Finlands havsområden i enlighet med den marina strategin.

Miljöbyrån vill ta del av synpunkter på bedömningarna och materialet i rapporten.  Vi önskar särskilt få in synpunkter på metoder, data, faktafel och slutsatser i bedömningen – avseende åländska data, se t.ex. tabell 3 och deskriptor (temaområde) 5 och 6, sidorna 61-66 samt 94-96. Det går naturligtvis bra att framföra synpunkter på hela rapporten. Rapporten har genomgått ett remissförfarande i Finland, utan åländska data. Nu sker ett remissförfarande på Åland där åländska data inkluderats. Alla synpunkter kommer att beaktas innan slutlig version fastslås.

Länk till remissversionen

Nya kriterier och indikatorer

Ett nytt kommissionsbeslut (EU ) 2017/848 om kriterier och metodstandarder har ersatt det tidigare beslutet (2010/477/EU). Dessa har beaktats i den nya bedömningen.

Svara på remissen

Skicka ditt remissvar per e-post till registrator@regeringen.ax ange diarienummer ÅLR 2018/2136 i ärenderaden, eller skicka remissvaret till vår registrator via vanlig post: Ålands landskapsregering, Pb 1060, AX-22111 Mariehamn, Åland. Ditt svar ska ha inkommit till oss senast den 20 april 2018.

Remissvar publiceras på webben

Sammanställda remissvar kommer att publiceras på vår webbplats. Vänligen meddela om ni inte vill att ert svar publiceras på webbplatsen. Här kommer också slutlig rapport och annan information kopplat till den marina strategin att finnas.

Tidigare sammanställningar finns på följande länk till sidan Ramdirektiv för en marin strategi

Publicerad 22.3.2018 kl. 00:00
Uppdaterad 20.1.2022 kl. 08:24