Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Resultaten av ett års partikelmätningar klara: Godkänd luft på Åland

Den luftkvalitetsmätning som har pågått under ett år invid Östra utfarten i Mariehamn har avslutats och resultaten har sammanställts. Halterna av både små och stora partiklar på årsbasis underskrider EU:s tröskelvärden.

Luftkvalitetsmätningen invid Östra Utfarten genomfördes från februari 2018 till januari 2019. Mätstationen registrerade partikelhalter i luften, såväl stora partiklar PM10 som små partiklar PM2,5. Dessutom registrerades väder och vind för att relatera mätvärdena till väderförhållanden.

Årsmedelvärdet av både små och stora partiklar underskred EU:s gräns- och tröskelvärden, men dygnsgränsvärdet för stora partiklar överskreds två gånger. Överskridningarna skedde i april och december då marken var torr och orsakades sannolikt av damm från vägar och markytor. Dygnsgränsvärdet för stora partiklar får överskridas 35 gånger på ett år och de två överskridningarna föranleder alltså inga åtgärder.

Vindhastigheten och vindriktningen har en viss inverkan på luftkvaliteten. Den genomsnittliga koncentrationen av både små och stora partiklar var högst i vindstilla väder. De högsta enskilda koncentrationerna av både små och stora partiklar kom från söder och sydväst men skillnaderna till andra vindriktningar är liten.

Mätresultaten i Mariehamn har jämförts med partikelkoncentrationerna vid andra mätstationer i Finland under motsvarande tid. Jämförelse har gjorts med två bakgrundsstationer som representerar luftkvaliteten i rena områden långt från bebyggelse, för de små partiklarnas del Utö och för de stora partiklarna Hyytiälä, Dessutom har man jämfört med två mätpunkter i Helsingfors varav en ligger i Finlands mest belastade område Mannerheimvägen och den andra utgör en urban bakgrundsstation Berghäll som representerar stadens allmänna luftkvalitet.

Koncentrationen av små partiklar var i Mariehamn i genomsnitt på samma nivå som koncentrationerna i Utö och Berghäll, vilket var förväntat på grund av den stora inverkan av fjärrtransport på just små partiklar. Koncentrationen av stora partiklar var i Mariehamn högre än i bakgrundsstationen Hyytiälä och på en jämförbar nivå med Berghäll. På Mannerheimvägen var koncentrationen av både små och stora partiklar högre än i Mariehamn.

När resultaten omräknas till ett luftkvalitetsindex var luftkvaliteten i Mariehamn god 37 % av dagarna, tillfredsställande 48 % av dagarna och nöjaktig 12 % av dagarna. Luftkvaliteten var dålig fyra dagar och mycket dålig en dag under mätperioden. De sämsta luftindexdagarna orsakades av höga halter av stora partiklar.

- Vi ska fortsätta att sträva efter minskade utsläpp av partiklar i luften. Vid framtida mätningar hoppas vi kunna se lägre partikelhalter i takt med att bilismen minskar eller övergår till exempelvis eldrift med mindre partikelutsläpp. Luften i Mariehamn är ändå god, vilket är viktigt för en ren levnadsmiljö. I många storstäder i världen är luften så smutsig att människor blir sjuka. Vi ska därför värna den friska luften vi har på Åland, säger miljöminister Camilla Gunell.

Luften innehåller partiklar med varierande storlek och sammansättning. Partiklarna är både naturliga och orsakade av människans verksamheter. Direkta utsläpp av förbränningspartiklar från trafiken, vedeldning och energisektorn är huvudsakligen små partiklar PM2,5. Fjärrtransport av partiklar från utsläpp i andra länder står för en betydande del av PM2,5-koncentrationerna. De stora partiklarna PM10 består däremot till stor del av damm som trafiken och vinden virvlar upp från markytan.

 

För mer information kontakta:

Mia Westman, miljöingenjör

Ålands landskapsregering, social- och miljöavdelningen, miljöbyrån

Tel. +358 (0)18 25 454

Publicerad 4.9.2019 kl. 00:00
Uppdaterad 4.9.2019 kl. 13:32