Reviderade principer för stöd till näringslivet

Ålands landskapsregering har den 21 november 2017 fastställt nya principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet undernäringsavdelningens förvaltningsområde. Principerna ersätter tidigare dokument och tillämpas på de ansökningar som inkommer efter den 21.12.2017 samt ligger inne för beredning den 21.12.2017 till den del det gäller stödnivåerna för investeringsstöd och internationalisering.

Landskapsregeringens stöd till näringslivet beviljas utgående från befintlig lagstiftning, EU:s regler för statsstöd, landskapets årliga budget samt av landskapsregeringen utfärdade principer. Landskapsregeringens finansieringsformer utgörs av olika former av bidrag.

Utöver de bidragsformer som ingår i detta principdokument tillhandahålls Finnvera garantier och lån samt offentligt riskkapital via ÅUAB som utgör komplement till de bidrag som LR administrerar samt via Tekes, deltagande i internationella samarbeten såsom Horizon, Eurostars etc

Företrädare för berörda branschorganisationer på Åland har hörts i beredningen.

VEM beviljas finansiering enligt dessa regler?

Finansieringsmöjligheter finns för juridisk person (Ab, Kb, Öb) eller enskild näringsidkare med fast driftsställe på Åland och näringsrätt. Små och medelstora företag (SMF) prioriteras. Förutsättningar för lönsam verksamhet, får inte vara ett företag i svårigheter. Inte heller kolstål industrin, syntetfiber, varvssektorn, fisket eller primärproduktion.

FÖR VAD?

Huvudregel när ett företag expanderar eller utvecklar (inte normal drift eller ersättningsinvesteringar) samt bibehållen eller ökad export, ökat eller bevarat antal arbetsplatser eller breddning av näringslivet.

Åtgärderna innefattar; investering, marknadsföring och internationalisering, åtgärder i skärgården samt kompetensutvecklingsbidrag inom ramen för ESF

Ändringarnas huvudsakliga innehåll:

Nya instrument införs inte. Ändringar görs inom ramen för stödordningarna i fråga om nivåer, villkor och vilka kostnader som kan godkännas eller inte.

Förenklingar görs inom redovisningen ifråga om vissa stöd, där möjlighet till klumpsumma införs. En rad ändringar av mer teknisk och språklig karaktär görs. Det allmänna villkoret om en åldersgräns på 60 år för enskild näringsidkare tas bort.

Nedan följer de största ändringarna i dokumentet.

Investeringar:

Ändamål: Stöd beviljas för nyinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar som leder till att exporten och sysselsättningen inom det aktuella företaget ökar eller bibehålls

Stödmottagare: Företag på Åland

Den regionala uppdelningen i 3 områden; Mariehamn-landsbygd-skärgården som avgjort stödnivåerna ersätts av två områden; fasta Åland och skärgården, vilket innebär samma stödnivå för Mariehamn och landsbygd.

Stöd beviljas inte retroaktivt, d.v.s. för åtgärder vidtagna före ansökan registrerats hos Ålands landskapsregering. Ett projekt anses påbörjat när faktiska kostnader uppkommit vilka kan hänföras till t.ex. fakturadatum, avtal eller ett anställningsdokument eller liknande. Tidigare godkändes vissa grundläggande skisser för bygglov.

Ifråga om logiverksamhet inom turismsektorn, ges investeringsstöd endast för nybyggnation av stugor. Renovering kan stödas via Finnvera finansiering. Villkoret att finansiering inte beviljas för första stugan tas bort. Gällande hotell, B&B, gästhem och pensionat kan investeringen även utgöra en standardförhöjning om det samtidigt innebär en utökning av den befintliga logikapaciteten. För hotell i Mariehamn beviljas SMF max 10 % i investeringsstöd. En plan som beskriver hur investeringen beaktar hållbar utveckling och ökad tillgänglighet för alla ska bifogas ansökan om finansiering.

Marknadsföring och internationalisering:

Ändamål: Sänka tröskeln för internationalisering och uppmuntra SMF företag att målmedvetet utveckla sin verksamhet. Stödet är avsett för utvecklande av företagets internationaliseringsfärdigheter. Det kan inte beviljas för verksamhet som hänför sig till export, d.v.s. för sådan verksamhet som direkt hänför sig till exportmängder, etablering av och verksamhet i distributionsnät eller andra löpande kostnader som hänför sig till exportverksamhet. Stödet kan beviljas för deltagande i mässa eller för genomförande av en marknadsundersökning eller en motsvarande utredning om lansering av en produkt eller tjänst på nya marknader, men det kan inte beviljas för reklam, marknadsföring, försäljning eller andra motsvarande direkta säljfrämjande åtgärder och inte för andra utgifter som hör till företagets sedvanliga verksamhet.

Stödmottagare: små och medelstora företag

Stödnivån graderas; 40 % för de företag som definieras som SMF enligt av EU fastställt definition och 50 % för mikroföretag (färre än 10 anställda).

Förenklad kostnadsmodell i form av en klumpsumma införs vid deltagande i utställningar eller mässa där godkänd totalbudgeten uppgår till maximalt 2 500 euro. 

Åtgärder i skärgården

Detaljhandelsstödet riktat till butikerna i skärgården reviderades redan våren 2017 där driftsbidraget höjdes och ansökningsförfarandet förenklades.  Samtidigt avvecklades det sk SSA (socialskyddsavgifter) stödet.

Skärgårdsstödet, ett starta upp bidrag om 6000 euro förenklas och utbetalas som 2 rater i klumpsumma istället för tidigare mot redovisning.

Läs dokumentet under bilagor

Publicerad 21.12.2017
Uppdaterad 21.12.2017