Annika Hambrudd med flera av sina nordiska samarbetsministerkollegor

Samarbetsminister Hambrudd deltog i de nordiska samarbets-ministrarnas möte i Köpenhamn

Under fredagen den 9 februari deltog samarbetsminister Annika Hambrudd i samarbetsministrarnas möte i Nordens hus i Köpenhamn. Vid mötet fördes en diskussion gällande gränshindersfrågorna där minister Hambrudd betonade vikten av mer nordiskt samarbete över gränserna och tydligare mandat för gränshinderrådet samt en starkare koppling till samarbetsministrarna. 

Vid mötet beslöt samarbetsministrarna permanenta ministerrådet för digitalisering (MR Digital). Samarbetsministrarna antog därtill budgetanvisningar för år 2025 och indikativa ramar för perioden 2026- 2027. 

Samarbetsministrarna antog därtill ett slutligt utkast till nordiskt samarbetsprogram för samarbetsministrarna. Det slutliga samarbetsprogrammet kommer samarbetsministrarna att anta i september efter att en dialog hållits med Nordiska rådet. 

Målen med samarbetsprogrammet avser: 

  • Hur det nordiska ministerrådets arbete ska bidrar till uppnåendet av vår vision 2030 
  • Hur integration och mobilitet ska kunna stärkas mellan de nordiska länderna 
  • Hur de nordiska perspektiven kan säkras regionalt och internationellt 

Vid mötet fick samarbetsministrarna även en orientering om hur arbetet med samarbetsprogram i de andra ministerråden fortskrider.