Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skatteförvaltningen kommer att bevilja omdiskuterat hushållsavdrag på Åland för 2018 och 2019

Skatteförvaltningen kommer att bevilja hushållsavdrag på Åland trots att personer också har erhållit energistöd från Ålands landskapsregering. Detta gäller för skatteåren 2018-2019. Skatteförvaltningen har kommit fram till att både Skatteförvaltningens egna anvisningar och informationen från Ålands landskapsregering har varit oklar och att frågan kan lösas till de skattskyldigas fördel genom principen om förtroendeskydd. Från och med skatteåret 2020 kommer hushållsavdrag däremot inte att beviljas om stöd erhållits från Ålands landskapsregering.

Den senaste månaden har det förekommit uppgifter i media om att personer som erhållit energistöd från landskapsregeringen inte kommer att beviljas hushållsavdrag för den åtgärd som stödet gavs för. Personer som har gjort hushållsavdrag för sådana kostnader har också fått brev om detta från Skatteförvaltningen.

Enligt inkomstskattelagen är det inte möjligt att både lyfta stöd och samtidigt göra hushållsavdrag i beskattningen. Skatteförvaltningen gör dock bedömningen att informationen om förutsättningarna för avdraget inte har varit tydliga vare sig i Skatteförvaltningens anvisningar och blanketter eller i den information om energistöden som landskapsregeringen har tillhandahållit. Skatteförvaltningen har därför beslutat att bevilja de aktuella fallen ett s.k. förtroendeskydd.

    – Skatteförvaltningen beklagar otydligheten och att enskilda har hamnat i kläm. Vi anser efter hörandet av de skattskyldiga att det finns skäl att bevilja redan gjorda avdrag och vi kommer att förtydliga våra anvisningar så att det står klart att avdrag inte beviljas från och med år 2020, säger Maria Sagulin, skattedirektör vid skattebyrån i Mariehamn.

Detta innebär att de personer som har gjort hushållsavdrag i beskattningen för skatteåren 2018 eller 2019 kommer att få avdragen godkända. Skatteförvaltningen kommer att gå igenom alla berörda fall och på myndighetsinitiativ godkänna avdrag. I de fall som Skatteförvaltningen redan har beslutat om att avslå sådana avdrag kommer myndigheten att på eget initiativ rätta besluten till den skattskyldiges fördel.

Totalt uppskattas antalet fall uppgå till ca 40 stycken hushåll.

De hushåll som beviljats energistöd under 2020 utgör en skild grupp eftersom beskattningen inte påbörjats ännu. Landskapsregeringen kommer att kontakta dessa hushåll och informera om skattesituationen så att hushållet får göra en egen bedömning av sin individuella situation.

Med tanke på framtiden kommer landskapsregeringen att se över samtliga byggnads- och energistöd riktade till hushåll på ett sådant sätt att hushållsavdraget beaktas.

Frågor besvaras av byråchef Sten Eriksson, tel 018 25140 och skattedirektör Maria Sagulin, tel 040 4825800.

Publicerad 30.10.2020 kl. 08:26
Uppdaterad 30.10.2020 kl. 08:28