Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Spara naturvärden i Ålands skogar även efter stormen Alfrida

Röjningen efter stormen Alfrida är en stor utmaning för alla aktörer – skogsägare, avverkare och ledningsägare. Även om alla koncentrerar sig på att reparera skador är det också bra att tänka på framtiden. Miljöbyrån uppmanar alla aktörer till försiktighet vid arbeten i anslutning till särskilt skyddsvärda biotoper och arter.

Anvisningar till detta finns också som en utskrivbar broschyr i pdf-format, se under rubriken "Bilagor" här intill.

Allmänna anvisningar

  • Planera maskinernas körrutter så att de inte fysiskt berör fridlysta eller särskilt skyddsvärda arter eller biotoper. Välj torra och fasta ytor, särskilt i den absoluta närheten av en fridlyst eller särskilt skyddsvärd art eller biotop. Ris och grenar kan tillfälligt användas som skydd på de ställen där körning annars riskerar att lämna permanenta spår i terrängen.
  • Samtliga vindfällen som har lagt sig över förekomstplatserna för fridlysta eller särskilt skyddsvärda arter bör avlägsnas för att förebygga framtida stormskador i området.
  • Röj inte bort rotvältan som finns i anslutning till en särskilt skyddsvärd biotop – tryck istället tillbaka den.
  • Ingen markberedning får ske inom en särskilt skyddsvärd biotop eller på förekomstplatser för fridlysta eller särskilt skyddsvärda arter.
  • Virke eller ris får inte placeras eller lagras på förekomstplatsen för en fridlyst eller särskilt skyddsvärd art eller biotop.

Lagskyddade biotoper och arter

På Åland finns biotoper som är särskilt skyddsvärda enligt lagen - LL (1998:82) om naturvård och LF (1998:113) om naturvård. Sådana är bland annat trädlösa myrar och mossar, rikkärr och klibbalskärr. Också i lagen och förordning om skogsvård - LL (1998:28), LF (1998:86) - finns viktiga biotoper för skogens biologiska mångfald såsom stränder, bäckar, källor och hassellundar. En mängd särskilt skyddsvärda och fridlysta arter finns i skogarna, bland annat är det viktigt att ta hänsyn till havsörnars och fiskgjusars bon i samband till röjningen.

Kartinformation om skyddsområden i landskapet

Kartinformation om fredad natur och fornlämningar m.m. finns på landskapsregeringens kartportal:

Direktlänk till karta med skyddsområden i landskapets kartportal

Länk till hela kartportalen med olika kartvyer, nedladdningslänkar m.m. - www.kartor.ax.

Miljöbyrån ger råd och anvisningar

Kontakta naturvårdsintendenterna på miljöavdelningen för råd och anvisningar. 

Publicerad 23.1.2019 kl. 00:00
Uppdaterad 20.1.2022 kl. 08:22