Logotypes för Life, Natura 2000, Biodiverse och Ålands landskapsregering på en bakgrund av hav

Storklyndan blir naturreservat inom projektet LIFE-IP Biodiversea

Landskapsregeringen har genom EU-projektet LIFE-IP Biodiversea köpt fastigheten Klyndaklobbarna som inkluderar ön Storklyndan med omgivande vatten på nordöstra sidan av Åland.

Syftet med köpet är att inrätta fastigheten till ett naturreservat. På Åland är bara ca 3 % av havsmiljöerna skyddade, vilket är långt ifrån målsättningarna som ställdes upp för år 2020, då 10 % av havsområdena inom Europeiska unionen skulle vara skyddade.

Inom området finns flera skyddsvärda naturtyper enligt art- och habitatdirektivet. Området pekas också ut i MARXAN analysen som ett område med höga naturvärden och som ett lämpligt område att inrätta nya skyddsområden på.  År 2020 gjordes både drop-video samt dykkarteringar inom ÅlandSeaMap projektet i området och från dessa framkom det att området har väldigt hög biodiversitet. Det finns en bra representation av både fler- och ettåriga alger, välmående rödalger (klassificerade som starkt hotade), ett välmående blåstångsbälte (klassificerade som starkt hotade) samt en riklig mängd med blåmusslor.

”Projektets huvudmål är att stärka skyddet av den marina naturen och genom att inrätta ett naturreservat på något av de mest artrika och nästintill orörda områdena på Åland känns fantastiskt", säger projektkoordinator / marinbiolog Charlotta Björklund.

På ön Storklyndan ligger också ett genuint bevarat fiskeläge. Fiskelägen är en del av ålänningarnas historia och genom att skydda ett gammalt fiskeläge ges framtida generationer en möjlighet att bekanta sig med en del av Ålands historia.

”Naturen är en del av oss ålänningar och vi behöver garantera att den bevaras för framtiden. Att hitta områden med denna biodiversitet och kulturhistoriska värde är sällsynt nuförtiden", säger minister Christian Wikström.

Kontaktpersoner

Projektkoordinator Charlotta Björklund, charlotta.bjorklund@regeringen.ax

Naturvårdsintendent Maija Häggblom, maija.haggblom@regeringen.ax

Minister Christian Wikström, christian.wikstrom@regeringen.ax