Tveksam nytta med obligatorisk covid-19 testning för vissa inresande från utlandet

Landskapsregeringen har gjort en preliminär utvärdering av de första fyra veckorna av den obligatoriska covid-19 testningen för vissa inresande från utlandet som startade på Åland 12.7.2021 då den temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft.  

Under perioden reste ca 30 000 personer till Åland från utlandet. Av dessa testades 1900 symtomfria inresande från utlandet, varav 95% hade rest från Sverige. Uppskattningsvis utgör antal testade ungefär hälften av de personer som enligt lagen skulle ha testats under utvärderingsperioden. Fem personer testade positivt. Dessa följdes upp i 14 dagar gällande symtomutveckling och testresultat bland kontakter som sattes i karantän. En person bedömdes definitivt ha en pågående smittsam covid-19 infektion. De övriga fyra med positivt test bedömdes i utvärderingen som oklara fall där det var svårt att avgöra om det var frågan om en pågående smittsam covid-19 infektion eller fynd av icke-smittsamma virusrester efter tidigare genomgången infektion.

Landskapsregeringen bedömer på basis av utvärdering att det är ytterst tveksamt om obligatorisk testningen av symtomfria inresande till Åland från utlandet är ändamålsenlig, proportionerlig och ekonomiskt försvarbar. Denna bedömning är i linje med tidigare bedömningar och erfarenheter under pandemin gällande åtgärder på Åland för att hindra smittspridning över nationsgränser, inklusive utvärderingen av den testning av ålänningarna som gjordes under våren 2021 för testintyg för att möjliggöra resa till Sverige.

Landskapsregeringen har sammanfattat de preliminära resultaten i ett brev till social- och hälsovårdsministeriet och bett om att få ta del av resultaten från motsvarande utvärderingar som gjorts i andra regioner samt social- och hälsovårdsministeriets övergripande utvärdering av genomförandet och effekterna av den temporära ändringen av smittskyddslagen.

Landskapsregeringen understryker i brevet behovet av att social- och hälsovårdsministeriets gör en löpande bedömning huruvida den temporära lagändringen bör upphävas eller om en ny förordning om undantag från testkraven bör utfärdas i linje med EU:s gemensamma principer. En förordning i linje med EU:s gemensamma principer skulle innebära inte endast att gränsvärden för undantag motsvarar kategoriseringen som görs av Europeiska hälsomyndigheten ECDC utan även att krav på testning inte skulle gälla då man reser från en region med lägre eller liknande incidens som i Finland, oavsett incidensen i avreselandet.