Uppdaterade grunda farleder i den åländska skärgården

För att höja sjösäkerheten och kvalitetssäkra farledsinformationen för de grunda farlederna på Åland, i både digitala- och papperssjökort, har landskapsregeringen genomfört ett sjömätnings- och farledsplaneringsprojekt under perioden 1.11.2014 till 31.12.2018. I projektet har farledsområdena för samtliga grunda farleder sjömätts med multibeam-ekolod och ramats där behov funnits.

Genom sjömätningarna har en ny digital modell för farledernas djupsäkrade områden kunnat skapas. Modellen ligger till grund för de elektroniska och tryckta sjökortsprodukter som kommer att publiceras. I farledsplanerna redovisas farledsområden med sjösäkerhetsanordningar och farledslinjerna i en heltäckande digital modell för respektive farled.

Utmärkning av farlederna har uppdaterats kontinuerligt vart efter farledsplanerna fastställts. Under våren 2019 kommer de sista förändringarna av att göras i de grunda farlederna.

Uppdraget har omfattat nödvändiga fältundersökningar och farledsplaneringsarbeten för de farleder som är grundare än 4,1 m inom sjökortsserie C (Åland). Cirka 505 km farleder har sjömätts och planerats. 169 km2 farledsområden har scannats med multibeam-ekolod för att skapa den digitala bottenmodell som behövs för farledsplaneringen. Ekolodningen har kompletterats med ramning av ca 10 km2 vattenområden för att djupsäkra det område som behövs för farledsplanerna. Totalt har projektet resulterat i 141 km2 djupsäkrade farledsområden. De grunda farlederna har fått en ordentlig sjösäkerhetshöjande uppdatering. Idag finns heltäckande kunskap om att de farledsområden som markeras ut med prickar och andra sjösäkerhetsaanordningar är djupsäkrade till det farledsdjup som anges i de uppdaterade sjökorten.

Projektet har genomfört i samarbete med Trafikverket (numera Trafikledsverket) och sjömätnings och farledsplaneringskonsulten Oy Civiltech Ab från Kimito. 

På landskapsregeringens hemsidan finns en länk till en kartbild där de förändrade grunda farlederna finns redovisade som blåmarkerade farledsområden. Genom att klicka på någon av farledsområdena, så öppnas ett nytt fönster med information om farleden och en länk till aktuell sjökortsbild där förändringarna av farleden framgår i detalj.

https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/vagar-broar-hamnar-farleder/grunda-farleder

Frågor besvaras av kontaktperson nedan.

Kontaktperson:
Ian Bergström
Infrastrukturavdelningen
E-postadress: ian.bergstrom@regeringen.ax
Telefon: +258 18 25000

Publicerad 12.4.2019
Uppdaterad 12.4.2019