Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utredning av viktiga havsområden för allmänheten

Vilka havs- och kustområden är viktiga för allmänheten? Det ska en ny utredning ge svar på. Det kan vara områden av betydelse både för ens yrke, fritid eller områden som man tycker är viktiga att bevara av andra skäl. Utredningen vill ha allmänhetens hjälp. Man får gärna även peka ut områden som är känslomässigt viktiga för en själv eller sin familj samt områden som har stort kulturell betydelse. Genom en webbaserad enkät kan allmänheten få sin röst hörd och synliggöra sina behov av havet inför en kommande havsplanering på Åland.

Åland täcks till cirka 88 procent av vatten, och den åländska befolkningen har historiskt haft en stark anknytning till havet. Havet har även idag stor betydelse för Åland, bl. a. genom rekreation, turism, fiske, transport och sjöfart. När havets användning och framtida utveckling ska planeras, är det viktigt att väl känna till önskemålen och behoven hos både allmänheten och alla sektorer som är beroende av havet som resurs.

Havsplanering är kortfattat en form av planering som ska främja hållbar utveckling och god vattenkvalitet i havs- och kustområden. Havsplanering ska kartlägga den nuvarande användningen av havet samt ge förslag till framtida aktiviteter och användning av kust- och havsområdena inom Ålands territorium. Alla EU:s medlemsländer ska ha en havsplan senast mars 2021. På Åland tar landskapsregeringen i samråd med dem som berörs fram en havsplan för alla åländska kust- och havsområden.

Landskapsregeringen lägger stort värde på att få allmänhetens åsikt; i detta tidiga skede behövs en bra överblick över alla möjliga värden och perspektiv, men även där det redan idag finns problem mellan olika användare. På så sätt minskar risken för att något viktigt missas, när landskapsregeringen i senare planeringssteg behöver göra avvägningar mellan alla olika intressen.

Vi vill även gärna veta om någon känner till viktiga naturvärden, såsom lek- och uppväxtområden för fisk, områden dit fisken vandrar eller annan naturrelaterad information om kusten och havet.

Du kan svara på frågorna i enkäten här:

Länk till enkäten

För mer information kontakta:

Stefan Husa, Projektkoordinator Pan Baltic Scope, social- och miljöavdelningen, Ålands landskapsregering, e-post stefan.husa@regeringen.ax eller tel. +358 18 25543

Publicerad 24.1.2019 kl. 00:00
Uppdaterad 24.1.2019 kl. 16:59