Utredning visar att grundvattenkartan måste ritas om

Geologiska Forskningscentralen (GTK) har under åren 2019-2022 genomfört utredningar av tidigare klassificerade grundvattenområden samt potentiella sådana på Åland.

I en värld av klimatförändringar blir vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet, allt värdefullare. Grundvattenmagasin i områden med låg mänsklig påverkan är det renaste vatten som finns.

GTK:s utredningar visade att de flesta av de tidigare utpekade grundvattenområdena är dåligt lämpade för vattenanskaffning i större skala. Jordmånen har inte en bra vattengenomsläpplig förmåga och de lager som kan lagra vatten är tunna. Flera av de tidigare utpekade grundvattenområdena uppfyller inte kraven och kan tas bort helt, det gäller t.ex. Böle, Långmo, Hullberg och Storsveden. Det kan dock finnas vatten till hushållsbehov ändå. Storby-området i Eckerö utgör ett undantag och tillhör klass I (högsta värderingen), men utbredningsområdets gränser behöver utredas ytterligare.

Det finns även möjligheter till en bra vattenanskaffning i grundvattenområdena Sandö och Degersand. Degersandsområdet är litet, men enhetligt och har tjocka jordtäcken. I Degersand har två nya observationsrör inrättats för provtagning av grundvattnets kvalitet och kvantitet, vilket ska rapporteras i enlighet med vattendirektivet. Ett nytt grundvattenrör har även tillkommit till den befintliga grundvattenstationen i Norrsunda.

Vi behöver rita om kartan för grundvatten och vara ännu mer försiktiga med vårt ytliga dricksvatten”, konstaterar minister Christian Wikström.

Resultaten från GTK:s rapport med uppdaterade kartor kommer att ingå i den övergripande vattenskyddsplan som redan finns utlagd på landskapsregeringens hemsida, ”Åländska dricksvattentäkter, övergödningsrisker och åtgärdsförslag”. I den finns hänvisningar till Ålands vattenwebb (belastningskällor) och aktuell lagstiftning.

Grundvattenrapporten finns tillgänglig på landskapsregeringens hemsida, som bilaga, under följande länk:

Grundvatten och dricksvatten