Utrotningsprogram för IHN i kraft på Eckerö

Ett utrotningsprogram i enlighet med EU-lagstiftningen har blivit erkänt av EU och har trätt i kraft efter IHN-utbrottet i Eckerö. Detta innebär att restriktioner kan kvarstå minst under hela 2023 och 2024, med utsikten att inom 2 år kunna avskriva smittan helt.

Utrotningsprogrammet följer samma gränser som den restriktionszon, se Figur 1. som Livsmedelsverket inrättade i kommunen 22.6.2022. Område omgärdar den plats där sjukdomen förekommit. Restriktionszonens och utrotningsprogrammets gränser visas på kartan.  Förbuden och bestämmelserna som gäller på området hittas på Livsmedelverkets hemsida.

Ålands landskapsregering får i enskilda fall ge dispens från förbud och åtgärder som gäller i restriktionszonen. Zonen och utrotningsprogrammets status kommer att finnas kvar på området fram till dess att bekämpningsåtgärdernas effektivitet följts upp genom ett tvåårigt övervakningsprogram. Fiskhållningsplatser i zonen övervakas genom inspektioner och provtagningar som utförs av veterinärer och auktoriserade inspektörer vid ÅMHM.

  • Detta är glädjande då åländska områden som inte omfattas av programmet kan fortsatt vara IHN-befriade enligt EU:s rättsakter, säger veterinär Laura Ölander på landskapsregeringen.

Mer information på Livsmedelsverkets hemsida

Bild över restriktionszonen
Figur 1. Bild över restriktionszonen