Ytterligare en ansökningsomgång att ansöka om likviditetslån inom lantbruket

Landskapsregeringen tog under hösten i bruk ett system för likviditetslån för lantbruksföretagare. Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare kan beviljas till sådana lantbruk som har förutsättning att vara lönsamma men hamnat i tillfällig ekonomiska svårigheter på grund av den oroliga marknadssituation som rått på marknaden inom vissa sektorer inom lantbruket. Landskapsregeringen har genomfört en ansökningsomgång gällande likviditetslånen som avslutades den 2 oktober. Landskapsregeringen väljer nu att genomföra ytterligare en ansökningsomgång där eventuella ansökningar skall vara inlämnade till Ålands landskapsregering senast den 8 december.

Villkoren för lånet är detsamma och som regleras i landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare 2017. Beloppet av den kredit som garantin beviljas för får uppgå till högst 30 procent av det mervärdesskattefria medeltalet av det sammanräknade beloppet av försäljningsinkomsterna från jordbruksprodukter och jordbruksstödet under de två år som föregår året för garantiansökan, dock högst 110 000 euro och minst 30 000 euro. Landskapsgarantin får under hela lånetiden gälla högst 70 procent av det lånebelopp som garantin beviljats för och den får uppgå till högst 77 000 euro per jordbruksföretagare. Lånetiden för den kredit som garantin beviljas för får vara högst sju år. Landskapsgaranti ges endast under denna ansökningsomgång och ansökningarna skall vara inlämnade senast den 2 oktober. Regelverket samt ansökningsblankett, blankett för likviditetskalkyl och skuldförteckning som skall bifogas ansökan finns som bilagor.

Ytterligare information ges av byråchef Sölve Högman telefon +358 18 25275 eller epost solve.hogman@regeringen.ax

Publicerad 1.12.2017
Uppdaterad 1.12.2017