Ett äldrevänligt Åland - Program för landskapsregeringens äldrepolitik 2023-2030

Landskapsregeringen har antagit ett program för äldrepolitiken 2023–2030

Det äldrepolitiska programmet Ett äldrevänligt Åland 2023–2030 är det första i sitt slag för Åland, och anger riktningen för äldrepolitiken de kommande åren.

Programmet antogs av landskapsregeringen 31.8.2023. Genom programmet skapas bättre förutsättningar för att arbeta långsiktigt, tvärsektoriellt och målinriktat för att förbättra äldres situation och delaktighet i det åländska samhället. Programmet utgår från äldre som en resurs i samhället. Den övergripande visionen är ett åldersvänligt och inkluderande åländskt samhälle, där alla kan delta på lika villkor, leva sitt liv som individen själv önskar och leva så självständigt som möjligt.

Programmet bygger på åtta målsättningar, vilka ska vara uppfyllda när programperioden tar slut 2030. Det finns inga snabba och enkla lösningar, men genom målmedvetet arbete inom många olika samhällsområden kommer programmet att ge resultat. Insatser krävs både på individ- och samhällsnivå. 

Ett separat åtgärdsprogram, med totalt 40 åtgärder baserade på de politiska målsättningarna, antogs av landskapsregeringen 13.2.2024.

Dokument: