Nitratdirektivet

Enligt EU:s nitratdirektiv ska varje medlemsland identifiera områden där det finns vatten som är känsliga för kväveföroreningar och även upprätta särskilda åtgärdsprogram för dessa områden.

Dessa så kallade känsliga områden ska ses över vart fjärde år för att man ska kunna ta hänsyn till nya förhållanden, till exempel om halterna av nitrat i vattendrag och sjöar har förändrats.

Miljöbyrån sammanställer de data som behövs vid rapporteringen vart 4:e år och sedan sker en samrapportering tillsammans med Riket.

Dokument: