Översvämningsdirektivet

Syftet med översvämningsdirektivet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Ålands preliminära bedömning av översvämningsrisker omfattas av det klimat-PM från 2009 där det framgår att Åland inte har några utpekade områden med betydande översvämningsrisker, enligt definitionen i direktivet. 

Här avses främst väldigt utsatta områden, som t.ex. låglänta områden invid stora floder som översvämmas eller riskerar att översvämmas regelbundet. Den preliminära bedömningen av översvämningsrisker ska ses över regelbundet och vid behov uppdateras senast den 22 december 2018 och därefter vart 6:e år. Landskapsregeringen ser i dagsläget (juli 2018) inget behov av att ändra de kartor som togs fram under 2014.

Dokument: