Stöd för lärande och skolgång

Stödet för elevens lärande och skolgång ordnas på tre olika nivåer - allmänpedagogiskt, specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd. Stödbehovet ska regelbundet följas upp och vid behov anpassas genom att stödet ökas eller minskas.

Scehamtisk bild för Stöd för lärande och skolgång

Stöd för lärande och skolgång innefattar lösningar för skolan som helhet, för vissa grupper och för enskilda elever i behov av stöd. Varje elev i grundskolan har rätt till adekvat handledning och stöd. Tidiga insatser för att stöda elevens lärande är viktiga. Eleven ska få tillräckligt stöd genast när behovet uppstår och det är därför viktigt att redan i ett tidigt skede identifiera svårigheter och andra faktorer, både tillfälliga och långvariga, som kan hindra och försvåra skolgång och lärande. Skolans ledning har ett särskilt ansvar för att stödåtgärderna organiseras, utvecklas och struktureras på ett sådant sätt att ansvarsfördelningen är tydlig för lärarkollegiet och andra berörda.

Stödet för lärande och skolgång omfattar även särskilt begåvade barn som behöver större utmaningar och differentiering för att upprätthålla sin studiemotivation och utvecklas i enlighet med sin potential.

Skolan ska, med tanke på fortsatta studier och arbetsliv, ägna särskild uppmärksamhet åt sina elever i behov av särskilt stöd. Skolans huvudman ska reservera tillräckliga medel för att säkerställa att skolan har nödvändiga resurser och att personalen har goda kunskaper och möjlighet till fortbildning om inlärningssvårigheter och funktionsvariationer hos elever.   

Ett avgångsbetyg från grundskolan med godkända läroämnen är en signal till den mottagande skolan att grundskolans kunskaper har inhämtats och att eleven har förutsättningar att klara en vidareutbildning. Om eleven haft anpassad lärokurs i något ämne ska det tydligt framgå av avgångsbetyget, och en redogörelse över hur anpassningen har sett ut och på vilka grunder bedömningen har skett ska bifogas avgångsbetyget.

Dokument: