Utvärdering av Barnahussamverkansmodellen

Juristfirman Diesen från Stockholm har, på landskapsregeringens begäran, gjort en utvärdering av den s.k. Barnahusmodellen som är en samverkansmodell mellan berörda myndigheter då barn misstänks vara utsatta för brott som på polismyndighetens initiativ använts på Åland sedan 2007.

Dokument: