Våld i nära relationer på Åland 2017 – Undersökning om förekomst av våld i nära relationer

Ålands landskapsregering genomförde våren 2017 en enkätundersökning gällande förekomst av våld i nära relationer. Ökad insikt om människors utsatthet för olika typer av våld är en förutsättning för att åstadkomma förändring. För politiker och myndighetsansvariga finns nu aktuella data som grund för att aktivt och handlingskraftigt agera för att motarbeta våld i nära relationer.

 Att inte bli utsatt för våld är en mänsklig rättighet för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsförmåga, könsidentitet, religion eller ursprung. Men vi vet genom flertal studier, inte minst genom denna undersökning, att det är en rättighet som kränks dagligen. Därför måste det åländska samhället vidta åtgärder för att skydda och stödja utsatta tillika som man i ett förebyggande arbete måste syna de värderingar, normer och attityder som upprätthåller våldsutövandet. Utmaningen är att omsätta den kunskap som finns – och som fortsatt utvecklas – i målinriktade insatser så att de som behöver stöd och hjälp faktiskt får det.

Ett långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat arbete för att förebygga våld är inte en valmöjlighet utan en nödvändighet. Att driva utveckling och höja kunskapen på hela Åland är en skyldighet gentemot alla som är utsatta för våld i nära relationer. Att arbeta våldsförebyggande kräver samarbete och samverkan samt att flera olika perspektiv och kunskapstraditioner länkas samman till en helhet med en gemensam vision om att våldet ska upphöra. Social hållbarhet på Åland innebär ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras.

Våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är ett globalt samhällsproblem, ett demokratiproblem och det största hindret för jämställdhet, tillika som det är ett individuellt problem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande hos de utsatta. Våld i nära relationer måste synliggöras, förebyggas och åtgärder ska vidtas inom samhällets alla områden och i alla berörda verksamheter för att nå landskapsregeringens mål om nolltolerans mot våld. Denna rapport tillsammans med landskapsregeringens särskilda insatser är ett steg på vägen mot målet.

Ålands landskapsregering kommer att utarbeta en handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer för perioden 2020-2021. Handlingsplanen kommer att fokusera på fem övergripande områden:

  • Styrning och rutiner
  • Kunskapshöjande insatser
  • Organiserad samverkan
  • Särskilt utsatta grupper
  • Tidigt och långsiktigt förebyggande arbete

Landskapsregeringen riktar ett speciellt varmt tack till er alla, som genom att svara på enkäten, gjort undersökningen om förekomsten av våld i nära relationer på Åland möjlig. Stort tack till Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) som har hjälp med genomförandet av utredningen. Stort tack också till Sanna Roos för ditt engagemang i arbetet med rapporten och för ett fantastiskt och inspirerande samarbete.

Mariehamn den 17 oktober 2017

Vivan Nikula

chef för jämställdhetsfrågor vid Ålands landskapsregering

Dokument: