Landskapslag (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

1 §.  Inledande bestämmelse

Lagen om privat socialservice (FFS 922/2011), nedan kallad rikslagen, ska tillämpas i landskapet Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

Ändringar av rikslagen är tillämpliga i landskapet från det att ändringarna träder i kraft i riket, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag.

3 mom. upphävt (2020/21).

2 §.  (2013/121)  Förvaltning

De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på statliga myndigheter och välfärdsområden ska i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och kommunerna, när det är fråga om uppgifter som faller inom landskapets behörighet, varvid (2022/82)

1) Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är tillståndsmyndighet och

2) (2020/21) Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och det kommunala organ som avses i 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland, eller den tjänsteman som organet utsett, är tillsynsmyndighet.

3 §.  (2015/19)  Avvikelser

Lagen ska inte tillämpas på socialservice som landskapet producerar. Vid tillämpning av 3 § 1 punkten i rikslagen ska privat socialservice i landskapet omfatta sådan privat barnomsorg som avses i 6 kap. i del II i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och som bedrivs utan samhällsstöd. (2020/53)

Hänvisningar och bestämmelser i rikslagen ska gälla på det sätt som anges i följande tabeller.

Tabell 1

Hänvisningen i rikslagens avser i landskapet
1. 2 § 2 mom. och 5 § 1 mom. till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000), de med stöd av landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård tillämpliga bestämmelserna i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000).
2. 3 § 1 punkten till 14 § i socialvårdslagen (FFS 1301/2014), 14 § i landskapslagen (2020:12) om socialvård.
3. 4 § 2 mom. till lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 272/2005), landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården.
4. 4 § 2 mom. till 46a § i socialvårdslagen (FFS 1301/2014), 65 § i landskapslagen (2020:12) om socialvård.
5. 4 § 3 mom. till 6, 8 och 9 §§ i familjevårdslagen (FFS 263/2015), 1b § och 1d § i landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.
6. 4 § 3 mom. till 59 och 60 §§ i barnskyddslagen (FFS 417/2007), de med stöd av landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen tillämpliga bestämmelserna i barnskyddslagen (FFS 417/2007).
7. Upphävd (2022/82).
8. Upphävd (2021/126).
9. (2021/126)30 § 3 mom. till 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999), 25 § offentlighetslagen (2021:79) för Åland.

(2020/21)

Tabell 2

Bestämmelsen i rikslagens ska i landskapet
1. 4 § 3 mom. tredje och fjärde mening om verksamhetsbetingelser, inte tillämpas.
2. 5 § 1 mom. om ansvar för servicens kvalitet, avse avtal eller förvaltningsbeslut av en kommun eller Kommunernas socialtjänst.
3. 6 § 1 mom. tredje mening om plan för egenkontroll, inte tillämpas.
4. 7 § 2 mom. om en serviceproducents alla verksamhetsenheter där socialservice produceras dygnet runt, gälla sådan socialservice som produceras i landskapet.
5. 7 § 3 mom. om tillståndspliktig service, inte tillämpas.
6. 8 § 1 mom. andra mening om ansökan om tillstånd, inte tillämpas.
7. 8 § 2 mom. 9 punkt om krav på att uppge den dataskyddsansvariga enligt 20 § 4 mom. lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (FFS 159/2007), inte tillämpas, dock så att om inte en särskild person inom en verksamhet har förordnats vara dataskyddsansvarig och detta meddelas i tillståndsansökan, så ska den för varje verksamhetsenhet ansvariga personen anses vara dataskyddsansvarig.
8. 9 § 1 mom. andra mening om inspektion med anledning av tillståndsansökan, inte tillämpas.
9. 9 § 1 mom. tredje mening om inspektion med anledning av tillståndsansökan, avse att en representant från den kommun där avsikten är att tjänsterna ska produceras får delta i inspektionen på begäran av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. På motsvarande sätt får en representant från Kommunernas socialtjänst delta i inspektionen om tjänsten avser sådan socialservice som tillhör dess verksamhetsområde.
10. 11 § första mening om skriftlig anmälan för annan socialservice än socialservice dygnet runt, avse att anmälan lämnas till den kommun där tjänsterna produceras. Om tjänsten avser sådan socialservice som tillhör Kommunernas socialtjänsts verksamhetsområde ska anmälan istället lämnas till Kommunernas socialtjänst.
11. 12 § andra mening om anmälan om att den ansvariga personen byts ut eller om att verksamheten upphör, avse att anmälan lämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som tillståndsmyndighet eller till den kommun eller Kommunernas socialtjänst som tagit emot en anmälan för annan socialservice än socialservice dygnet runt.
12. 13 § om skyldighet att lämna uppgifter, inte tillämpas. Kommunen eller Kommunernas socialtjänst ska utan dröjsmål lämna Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet de uppgifter som de fått med stöd av 11 och 12 §§ i rikslagen, med undantag för uppgift om serviceproducenter som producerar endast sådana stödtjänster i anslutning till hemservice som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten i landskapslagen (2020:12) om socialvård eller med stödtjänster jämförbara tjänster.
13. 17 § 2 mom. första mening om rätt att ge inspektionsuppdrag till andra myndigheter, inte tillämpas.
14. 25 § om förande av register och användning av registeruppgifterna, inte tillämpas. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten föra ett register över tillhandahållare av privat socialservice. Myndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det. Närmare bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i dataskyddslagstiftningen.
15. 27 § 2 mom. om registrering av anmälningspliktig verksamhet, inte tillämpas. I registret förs inte in uppgifter om serviceproducenter som producerar endast sådana stödtjänster i anslutning till hemservice som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten i landskapslagen om socialvård eller med stödtjänsterna jämförbara tjänster.
16. 33 § 2 och 3 mom. om centralförvaltningen, inte tillämpas.
17. 34 § 2 mom. om region- och lokalförvaltningen, inte tillämpas. Kommunen och Kommunernas socialtjänst styr och övervakar privat socialservice inom sina respektive verksamhetsområden.
18. 35 § 2 och 3 mom. om underrättelse om genomförda tillsynsåtgärder, inte tillämpas. Kommunen eller Kommunernas socialtjänst ska omedelbart underrätta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om bristfälligheter eller missförhållanden som kommit till deras kännedom i samband med tillsyn samt sina slutsatser av inspektioner förrättade med stöd av 17 § i rikslagen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska underrätta det kommunala organet i berörda kommuner och/eller Kommunernas socialtjänst om att myndigheten med stöd av rikslagens 17 – 23 §§ har genomfört en tillsynsåtgärd.
19. 41 § om ersättning för kostnaderna för registrering, inte tillämpas.
20. 45 § 1 mom. andra mening om tillståndets giltighetstid, inte tillämpas.
21. 45 § 2 mom. om tillståndets giltighetstid, inte tillämpas.

(2022/82)

4 §.  Ändringssökande

I beslut som har fattats med stöd av denna lag kan ändring sökas genom besvär i enlighet med bestämmelserna i 25 § i självstyrelselagen för Åland, om inte rätten till besvär är begränsad enligt lag.

5 §.  Förordningar

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av rikslagen ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

6 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 2012.

Genom denna lag upphävs 1 § 1 mom. 4 punkten och 2f § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2012:36

 • LF 14/2011-2012
 • SMU bet. 5/2011-2012

2013/121

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Tillstånds- och tillsynsärenden som har inletts före denna lag träder i kraft samt handlingar som behövs för tillståndsprövningen och tillsynen, överförs utan hinder av sekretessbestämmelser till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet när denna lag träder i kraft.

 • LF 23/2012-2013
 • LKU bet. 11/2012-2013

2015/19

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2015.

 • LF 2/2014-2015
 • SMU bet. 1/2014-2015

2015/46

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

 • LF 7/2014-2015
 • SMU bet. 6/2014-2015

2020/21

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 • LF 21/2018-2019
 • SMU bet. 9/2018-2019

2020/53

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 • LF 11/2019-2020
 • LKU bet. 7/2019-2020

2021/126

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 • LF 8/2020-2021
 • LKU bet. 7/2020-2021

2021/146

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2022.

 • LF 25/2020-2021
 • SMU bet. 11/2020-2021

2022/82

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 • LF 22/2021-2022
 • SMU bet. 6/2021-2022