Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2012:18) om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2018:28, som gäller från och med den 1 september 2021.

1 §.  (2013/36)

Landskapsregeringen betalar kompensation till varje kommun för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst. Det belopp som ska fördelas mellan kommunerna bestäms årligen som 20,2267 procent av summan av den kapitalinkomstskatt som vid den senast slutförda beskattningen påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet. (2015/36)

Med avvikelse från 1 mom. bestäms det belopp som ska fördelas mellan kommunerna för skatteåret 2012 som 23,1443 procent och för skatteåret 2013 som 24,0835 procent av summan av den kapitalinkomstskatt som vid beskattningen för respektive år påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet.

Med avvikelse från 1 mom. bestäms det belopp som ska fördelas mellan kommunerna för skatteåret 2014 som 23,7067 procent, för skatteåret 2015 som 24,58 procent samt för skatteåret 2016 som 20,6133 procent av summan av den kapitalinkomstskatt som vid beskattningen för respektive år påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet. (2015/36)

2 §.

Det belopp som avses i 1 § fördelas mellan de enskilda kommunerna i förhållande till beloppet av den skatt på kapitalinkomst som påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i respektive kommun vid de tre senast slutförda beskattningarna.

Kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst betalas skatteårsvis och bestäms med uppgifterna om debiterad skatt som grund. Kompensationsbeloppet fastställs så snart som möjligt efter att beskattningen har slutförts.

3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012. Lagens 1 § 2 mom. tillämpas enbart på kompensation som betalas till kommunerna för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst som avser skatteåren 2012 och 2013.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2012:18

  • LF 7/2011-2012
  • FNU bet. 10/2011-2012

2013/36

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

Lagens 1 § 3 mom. tillämpas enbart på kompensation som betalas till kommunerna för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst som avser skatteåren 2014 och 2015.

  • LF 10/2012-2013
  • LKU bet. 14/2012-2013

2014/23

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

Lagens 1 § 3 mom. tillämpas enbart på kompensation som betalas till kommunerna för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst som avser skatteåren 2014 och 2015.

  • LF 5/2013-2014
  • FNU bet. 10/2013-2014

2015/36

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

Lagens 1 § 3 mom. tillämpas enbart på kompensation som betalas till kommunerna för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst som avser skatteåren 2014–2016.

  • LF 13/2014-2015
  • FNU bet. 9/2014-2015
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:29
Uppdaterad 3.2.2022 kl. 15:36