Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Integration i kommunerna

Lagen om främjande av integration (ÅFS 2012/74) stipulerar i 26 § att en kommun eller flera kommuner tillsammans ska göra upp ett program för att främja integrationen och stärka det sektorsövergripande samarbetet. Det är också ett grundläggande krav för att en kommun ska kunna sluta avtal om flyktingmottagning. Flyktingmottagning och integration går hand i hand. Det är viktigt att man redan från början har tänkt igenom och planerar för hur man kan underlätta för de nya kommuninvånarna att integreras och bli delaktiga i samhället på samma villkor som den övriga befolkningen.

På initiativ från Ålands kommunförbund tillsatts en arbetsgrupp för att ta fram en modell för kommunala integrationsprogram. En modell togs fram i samarbete mellan kommunförbundet, Jomala kommun, Mariehamns stad och Ålands landskapsregering. Denna modell kan de åländska kommunerna sedan godkänna i sin helhet eller delar av modellen.

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:51
Uppdaterad 29.10.2015 kl. 17:41