Makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet inom samhällets alla sektorer. Makt och inflytande omfattar allt som påverkar samhällets utveckling, både formellt och informellt. Målet om makt och inflytande berör den politiska representationen, representation i näringslivet, organisationer, föreningar och olika medborgerliga aktiviteter. En jämn representation definieras som när en grupp inte besitter mer än 60 % av positionerna.

Det är viktigt att tänka på att representation inte är det enda måttet för att mäta inflytande och makt, eftersom närvaron vid beslutsfattande i sig inte behöver säga något om det aktiva deltagandet. Det är därför viktigt att också undersöka vilka som talar, ställer frågor, syns och tar plats i offentligheten, media och föreningslivet.

Kön inte är den enda variabeln som påverkar en persons makt och inflytande utan andra maktordningar såsom etnicitet, sexuell läggning, funktionsförmåga och ålder spelar också in i frågan om vem som kommer till tals och lyssnas på.  

Läs ÅSUB:s sidor om delaktighet och inflytande där rapporter på temat finns.