Ålands landskapsregerings beslut om användningen av utrymmen för kunder och deltagare under perioden 4 februari – 10 februari 2022

Landskapsregeringen ålägger aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänhet att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronavirussmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Beslutet är i kraft på Åland under perioden 4.2 – 10.2.2022.Beslutet baserar sig på 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller en mängd olika utrymmen för kunder och allmänhet (exempelvis affärer, idrottsutrymmen, bibliotek, muséer och teatrar). Enligt beslutet måste de som ansvarar för användningen av utrymmena ordna verksamheten så att det går att förhindra risk för smitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Aktören kan exempelvis begränsa antalet kunder, ordna så att besökarna deltar i olika omgångar och/eller arrangera utrymmet och placeringen av kundplatserna. Några krav på specifika meteravstånd finns dock inte i beslutet.Beslutet tillämpas inte på läroanstalters verksamhet, barnomsorg, professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.Beslutet gäller oberoende av kundantal för utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet, såsom gym, utrymmen för inomhusidrott och allmänna bastur. För övriga utrymmen ska beslutet iakttas om det är fråga om ett utrymme inomhus för mer än 10 personer eller ett utrymme utomhus för mer än 50 personer.Aktören måste utarbeta en skriftlig plan för vilka åtgärder den vidtar för att förhindra smittrisken till följd av närkontakter mellan kunderna eller deltagarna. Om aktören kräver att kunderna eller de som deltar i verksamheten ska uppvisa coronapass ska även detta antecknas i planen. Planen ska hållas framlagd så att kunderna och de som deltar i verksamheten kan se den.

Beslutet träder i kraft 4.2.2022 och upphör 10.2.2022 klockan 24:00.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill.Vanliga frågor och svar och anvisningar gällande landskapsregeringens beslut om användning av kund- och deltagarutrymmen