Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Anhållan om särskilt bidrag

Landskapsregeringen har beslutat att lämna en anhållan om särskilt bidrag i enlighet med självstyrelselagen om drygt 17,5 miljoner euro till Ålandsdelegationen med anledning av Covid-19-pandemins ekonomiska inverkan på landskapet 2020.

Pandemin drabbade Åland hårt och under 2020 sjönk Ålands BNP preliminärt med 19 procent och hela Finlands preliminärt med endast 3 procent. Särskilt utsatt har sjöfart, såväl passagerar- som fraktsjöfart, varit tillsammans med mer turismberoende branscher såsom hotell och restaurang. Det relativa arbetslöshetstalet ökade kraftigt under pandemin och årsmedeltalet för 2020 låg på 9,5 procent jämfört med 3,5 procent 2019.

Landskapets kostnader som var relaterade till pandemin och landskapsregeringens åtgärder för att minska de negativa effekterna i det åländska samhället uppgick till betydande belopp 2020. Landskapsregeringen söker därför om särskilt bidrag i enlighet med 51 § paragrafen i självstyrelselagen, i den lydelse den hade innan den 1.1.2021.

Ålands landskapsregering anhåller om ett särskilt bidrag i första hand i enlighet med 51 § 1 mom. 1 punkten självstyrelselagen för Åland (ÅFS 1991:71) för att undanröja sådana väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbar landskapet. I andra hand om Ålandsdelegationen inte anser 51 § 1 mom. 1 punkten vara tillämplig så anhåller landskapsregeringen i enlighet med 51 § 1 mom. 2 punkten självstyrelselagen för Åland om ett särskilt bidrag för täckande av sådana kostnader som föranletts av Covid-19-pandemin som inte skäligen bör täckas av landskapet. Genom ÅFS 2020/33 och FFS 98/2020 ändrades bestämmelserna om särskilt bidrag i 51 § i självstyrelselagen för Åland.

Totalbeloppet som landskapsregeringen anhåller om uppgår till 17.537.120 euro främst i form av understöd till näringslivet och anknutna organisationer, kommunala sektorn samt kostnader för att hantera den stora arbetslösheten. Dessutom ingår kostnader för ledningsfunktion och information samt tryggande av försörjningsberedskapen.

Publicerad 9.12.2021 kl. 16:16
Uppdaterad 9.12.2021 kl. 16:16