Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringen tar ställning mot primära mikroplaster

Landskapsregeringen beslutar att utesluta mikroplaster i kosmetiska produkter vid upphandlingar för att skydda vattenmiljöer.

Förutom att mikroplaster innehåller miljöfarliga ämnen så finns det indikationer på att mikroplaster kan orsaka fysiska och toxikologiska effekter på filtrerande organismer (djurplankton, maneter, musslor osv) i havens ekosystem. Via näringskedjan kan även människor exponeras. På grund av Östersjöns låga salthalt och dess avskildhet från andra havsområden bedöms dess ekosystem vara mer känsliga för miljöfarliga ämnen än ekosystem i många andra akvatiska miljöer. Östersjön är också utpekat som ett Particulary Sensitive Sea Area (PSSA) av den mellanstatliga sjöfastorganisationen IMO (International  Maritime Organization). Detta är ytterligare ett skäl att tillämpa försiktighetsprincipen i Östersjön.

Landskapsregeringen ser problemen med mikroplaster som angelägen att komma tillrätta med och skickade i somras ut en bred förfrågan till underliggande myndigheter, kommuner m.fl. för att undersöka inställningen till mikroplaster och vad ett eventuellt ställningstagande mot produkter innehållande mikroplaster skulle få för konsekvenser för dem. 7 svar inkom, alla mycket positivt inställda till att landskapsregeringen fattar ett beslut om att inte använda mikroplaster samt att de önskar att landskapsregeringen inför skrivningar om detta i upphandlingshandboken.

På grund av de stora problemen med mikroplaster beslutar landskapsregeringen härmed att vid upphandlingar utesluta kosmetiska produkter som innehåller mikroplaster. Med mikroplaster avses mindre plastpartiklar i storlek under 5 mm. Idag finns det en god tillgång på substitut, som t.ex. silica (kiseldioxid). Den europeiska branschföreningen Cosmetics Europe rekommenderar utfasning senast 2020 av mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av. Även om branschen håller på att sanera sig själv vill landskapsregeringen förtydliga sin inställning om mikroplaster och vikten av att skydda vattenmiljön och dess organismer långsiktigt. Handboken i offentlig upphandling i landskapet Åland kommer att kompletteras avseende mikroplaster i kosmetiska produkter.

 

Kontaktpersoner:

Upphandlingsjurist Janina Reitz + 358 18 25 208, janina.reitz@regeringen.ax

Vattenbiolog Susanne Vävare +358 18 25 456, susanne.vavare@regeringen.ax

 

Publicerad 17.11.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:30