Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utkast till Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022–2023 har skickats på remiss

Ålands första trafikförsörjningsprogram har 30.10.2020 skickats ut på remissrunda. Remissen genomförs som ett öppet förfarande, vilket innebär att alla har rätt att skriftligen yttra sig över förslaget.

Utlåtanden kan inlämnas till registraturen vid Ålands landskapsregering, per e-post eller per brev till 

Ålands landskapsregering
Registraturen
PB 1060
22111 Mariehamn 
E-post  registrator@regeringen.ax 

Utlåtanden märks med diarienumret ”ÅLR 2020/1769” och lämnas senast måndagen den 30 november 2020 kl. 16.00.

Utkastet till trafikförsörjningsprogrammet hittas här intill under Bilagor.

Närmare information

Projektledare Gunnar Westling
Telefon +358 15 25283
E-post gunnar.westling@regeringen.ax

Publicerad 30.10.2020 kl. 08:00
Uppdaterad 30.10.2020 kl. 08:29