Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

Beslut om antagande av landskapslag om ägovägar i landskapet Åland.
Förordning angående organisation av polisvården och i samband därmed stående förvaltningsgrenar i landskapet Åland.
Beslut angående fastställt reglemente för Ålands allmänna sjukhus.
Beslut om antagande av landskapslag angående landskommunerna under åren 1932-1934 tillkommande landskapsunderstöd för folkskolebyggnader.
Beslut om ändring av landstingets den 3 juni 1927 utfärdade beslut om antagande av lagen angående kostnaderna för folkskolväsendet, given den 8 juni 1926.
Beslut angående taxa, enligt vilken ersättning i Ålands allmänna sjukhus för röntgenundersökningar uppbäres av andra än i sjukhuset för vård intagna patienter.
Beslut om antagande av landskapslag om ändring av 70 och 71 §§ i förordningen angående tillverkning, försäljning, inköp, förvaring och transport av explosiva ämnen, given den 4 december 1915.
Beslut angående fastställd instruktion för lantbrukspraktikantinstitutionen i landskapet Åland.
Beslut om antagande av landskapslag angående ändrad lydelse av 27 § i fiskeristadgan, given den 23 juli 1902, sådant detta lagrum lyder i landskapslagen om ändring av 11 och 27 §§ i nämnda fiskeristadga, utfärdad den 15 april 1930.
Beslut om antagande av landskapslag om upphävande av markegångssättningen i landskapet Åland.

Sidor

Publicerad 12.5.2015 kl. 15:29
Uppdaterad 16.5.2017 kl. 14:01