Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

Förordning angående ordnande av registrering och besiktning av motorfordon inom landskapet Åland.
Förordning angående tilldelande av viss förvaltningsbefogenhet åt Ålands landskapsnämnd med avseende å föryttring av jordområden eller andra förmåner från ecklesiastika boställen.
Beslut om antagande av förordningen angående verkställighet av lagen av den 15 april 1921 om kostnaderna för folkskolväsendet, given den 1 juli 1921.
Kungörelse angående fornminnens fredande.
Beslut om antagande av lagen den 31 december 1924 angående ändring av lagen om anställande av barnmorskor i landskommunerna och deras avlöning, given den 6 februari 1920.
Beslut om antagande av förordningen angående kompetensfordringarna för lektorstjänster i religion, given den 24 april 1925.
Beslut om ändring av § 62 i skolordningen av den 8 augusti 1872.
Beslut angående fridlysning av kungsörn och jaktfalk inom landskapet Åland.
Beslut angående förändrad benämning på allmänna sjukhuset i Godby.
Beslut angående landskapets befattningshavares hänförande till klass i för landskapet gällande resereglemente.

Sidor

Publicerad 12.5.2015 kl. 15:29
Uppdaterad 16.5.2017 kl. 14:01