Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

Beslut om antagande av landskapslag om kommunalförvaltning i Mariehamn.
Utslag angående inrättandet av skjutsanstalter och ordnandet av skjutsningen i landskapet Åland under åren 1932, 1933 och 1934.
Beslut angående förhöjda avgifter vid Ålands allmänna sjukhus.
Beslut om antagande av landskapslag om ändring av 3 § i landskapslagen den 31 maj 1929 angående utnämningsbrev för innehavare av landskapet Ålands tjänster och fasta befattningar samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller befattning ävensom skyldighet att därifrån avgå samt om tillägg till densamma.
Beslut om antagande av vägtrafikstadga för landskapet Åland.
Beslut angående fastställda föreskrifter för Norra Sunds fiskerivårdsförening.
Beslut om fastställande av utgiftsstat för utgivande av anslag ur 1931 års vederlag för den landskapet Åland tillkommande andelen i grundskatten.
Beslut om påbjudande av sådan tilläggsskatt, som förutsättes uti § 21 i lagen om självstyrelse för Åland, given den 6 maj 1920.
Beslut om antagande av landskapslag angående understöd åt folkhögskola i landskapet Åland.
Beslut om antagande av landskapslag angående ändring av §§ 12 och 24 i landskapslagen om trafik med motorfordon, utfärdad den 30 april 1927.

Sidor

Publicerad 12.5.2015 kl. 15:29
Uppdaterad 16.5.2017 kl. 14:01