Landskapslag (2017:47) om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Lag om anmälda organ för vissa produktgrupper (FFS 278/2016) ska tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna lag.

Ändringar i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Myndighetsutövning

Med avvikelse från 5 § 1 mom. i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper, är landskapsregeringen i fråga om ett på Åland etablerat organ behörig myndighet, om ansökan gäller att till anmälda organ utse organ för bedömning av sådana produkters överensstämmelse med kraven som omfattas av tillämpningsområdet för de författningar som avses i 1 § 3 mom. Landskapsregeringen övervakar de anmälda organ som den har godkänt.

3 §.  Hänvisning i rikslag

Hänvisningar i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper till bestämmelser i rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

4 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2017:47

  • Lagens 2 § 2 mom. förordnades att förfalla
  • LF 2/2016-2017
  • SMU bet. 3/2016-2017

2019/65

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

  • LF 15/2018-2019
  • LKU bet. 15/2018-2019