Utbildning

Jämställd barnomsorg och skola

Jämställdhetsarbetet måste börja tidigt och därför är det viktigt att genus- och jämställdhetsperspektiv integreras som en naturlig del i den åländska barnomsorgen och skolan. Lärarens roll är viktigt i att förmedla kunskaper om jämställdhetsfrågor, utmana och ifrågasätta könsnormer och skapa inkludering.

En viktig del av arbetet med jämställdhet är att få syn på sig själv och sitt många gånger omedvetna beteende, sina attityder och värderingar. Det handlar om att vuxna är medvetna om vilka förväntningar och krav som ställs på flickor och pojkar samt hur flickor och pojkar bemöts i olika situationer. Det är också viktigt att observera normer och budskap kring kön som flickor och pojkar möter i sagor och berättelser, material, fysiska miljön osv.

Jämställdhet mellan könen omfattar också mångfalden av kön, dvs. godkänner tanken att det finns fler än två kön. Genusmedveten undervisning och handledning grundar sig på medvetenhet om mångfalden av sexuella inriktningar och identiteter.

Erfarenheter av vinsterna med jämställdhetsarbete i barnomsorg och skola:

  • Stress i verksamheten minskar för både barn och vuxna eftersom man inte behöver förhålla sig till hur man ska/förväntas vara utan kan lägga sin energi på annat
  • Mobbning minskar eftersom barnen inte behöver ”rätta” varandra
  • Kreativiteten ökar
  • Konflikter blir något positivt, en möjlighet att se att vi är olika och konflikter löses genom kommunikation
  • Alla barn, flickor och pojkar, får tillgång till sina känslor och ord för att uttrycka dem
  • Alla barn får lära sig respektera varandras gränser oavsett kön

Metodbank för jämställd och jämlik barnomsorg och skola

Jämställd fritid

Inom ramen för landskapsregeringens projekt ”Jämställd fritid 2014-2016” arrangerade Ålands landskapsregering en processutbildning i genus och jämställdhet för den åländska fritidsverksamheten. Processutbildningen har tagits fram av stiftelsen Make Equal i Sverige.

En rapport av Make Equals arbete på Åland under 2014 – 2015. hittar du i rutan bilagor här intill.