Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Jämställdhetsstatistik

Genomförandet av landskapsregeringens program för jämställdhetspolitiken kräver ett större ansvar av ordinarie aktörer inom deras respektive verksamheter. För att nå jämställdhetsmål och göra de förändringar som krävs måste man ha kunskap om hur jämställdheten eller hur ojämställdheten ser ut i det verksamhetsområde man befinner sig. Tillgång till grundläggande fakta om kvinnors och mäns situation, både skillnader och likheter, är en förutsättning för att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Könsuppdelad statistik

Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg för att göra jämställdhetsanalyser eftersom statistiken synliggör flickors och kvinnors, pojkars och mäns behov, förutsättningar och livsvillkor. Det innebär att all statistik som relaterar till individer måste vara insamlad, analyserad och presenterad indelad efter kön och den ska spegla jämställdhetsfrågor och problem i det åländska samhället. Samtidigt som genus- och jämställdhetsfrågor ska vara en integrerad del av varje verksamhetsområde, är det också angeläget att motverka könsdiskriminering genom aktivt jämställdhetsarbete i form av särskilda åtgärder, insatser och projekt.

Åländsk statistik

ÅSUB har tillsammans med chefen för jämställdhetsfrågor gett ut publikationen På tal om jämställdhet Åland för 2012 och för 2017. Publikationen innehåller allmän statistik fokuserad på kvinnor och män. Förutom befolkningsmässiga uppgifter ingår även uppgifter om sysselsättning, inkomster och löner, barnomsorg, pensionstagare, utbildning, brott, fritid och politiskt deltagande mm.

ÅSUB har på uppdrag av och i samarbete med landskapsregeringen tagit fram en bilaga till landskapets budgeter för åren 2012-2015.

Publikationerna hittar du i rutan Bilagor här intill.

Statistiska centralbyrån i Sverige

På tal om kvinnor och män 2018, pdf på Statistiska centralbyrån i Sveriges webbplats

På tal om kvinnor och män 2016, pdf på Statistiska centralbyrån i Sveriges webbplats

Publicerad 11.5.2015 kl. 13:42
Uppdaterad 2.1.2020 kl. 16:38