Jämställdhetsstatistik

Genomförandet av landskapsregeringens program för jämställdhetspolitiken kräver ett större ansvar av ordinarie aktörer inom deras respektive verksamheter. För att nå jämställdhetsmål och göra de förändringar som krävs måste man ha kunskap om hur jämställdheten eller hur ojämställdheten ser ut i det verksamhetsområde man befinner sig. Tillgång till grundläggande fakta om kvinnors och mäns situation, både skillnader och likheter, är en förutsättning för att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Könsuppdelad statistik

Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg för att göra jämställdhetsanalyser eftersom statistiken synliggör flickors/kvinnors och pojkars/mäns behov, förutsättningar och livsvillkor. Det innebär att all statistik som relaterar till individer måste vara insamlad, analyserad och presenterad indelad efter kön och den ska spegla jämställdhetsfrågor och problem i det åländska samhället. Samtidigt som genus- och jämställdhetsfrågor ska vara en integrerad del av varje verksamhetsområde, är det också angeläget att motverka könsdiskriminering genom aktivt jämställdhetsarbete i form av särskilda åtgärder, insatser och projekt.

Aktuell åländsk statistik

ÅSUB har tillsammans med chefen för jämställdhetsfrågor gett ut publikationen På tal om jämställdhet Åland 2012. Publikationen innehåller allmän statistik fokuserad på kvinnor och män. Förutom befolkningsmässiga uppgifter ingår även uppgifter om sysselsättning, inkomster och löner, barnomsorg, pensionstagare, utbildning, brott, fritid och politiskt deltagande mm. Publikationen finns som bilaga.

ÅSUB har på uppdrag av och i samarbete med landskapsregeringen tagit fram en bilaga till landskapets budgeter för åren 2012-2015. De finns som bilagor.

Statistiska centralbyrån i Sverige

Läs publikationen På tal om kvinnor och män på Statistiska centralbyråns webbplats (pdf)

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 2.3.2017