Vy över Långholmsströmsbron

Nya Långholmsströmsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron ligger i Brändö kommun och spänner över Långholmsströmmen. Den har nått slutet på sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet i förhållande till vad som är tillåtet på allmänna vägar idag. Trafiken över bron är idag viktbegränsad för att trafikanterna säkerhet ska kunna garanteras. Bron är en stålbalkbro i ett spann, med körbana av trä, den är konstruerad enligt de fordonslaster och konstruktionsnormer som gällde i slutet av 60-talet vilket inte uppfyller de krav som samhället idag ställer på det allmänna kommunikationsnätet. Bron är dessutom i slutet av sin tekniska livslängd som för den här typen av konstruktioner är ca 40 år. Bron måste därför ersättas med en ny bro.
 

Vad händer just nu?

Trafikomläggning 25/9 2023  
Nya Långholmsströmsbron öppnar för trafik.

  • Måndag den 25 september flyttas trafiken från den tillfälliga bron till den nya Långholmsströmsbron.
  • Den tillfälliga vägen och bron stängs av för trafik och rivs under hösten 2023.
  • Alla trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma och följa skyltar och anvisningarna på plats.
  • Entreprenaden beräknas vara klar hösten 2023.

 

Bilden ovan finns även som pdf under bilagor.
Bilden ovan finns även som pdf under bilagor som Trafikomläggning ny bro (pdf)

Sänkta hastigheter

Hastigheten är 30 km/h så länge entrepenaden pågår.

Bakgrund

Den nya bron planerats ligga på samma ställe som nuvarande bro. Trafiken leds under byggnadstiden över en tillfällig vägbank söder om nuvarande varande bro. Vattengenomströmningen i sundet under byggnadstiden säkras med trummor i den tillfälliga vägbanken. Den nya bros spännvidd ökas något vilket medför att vattengenomströmningen i sundet inte beräknas minska. Trafiksäkerheten kommer att förbättras något genom att den nya bron blir dubbelfilig och att sikten förbättras.

Projektet ingår i ett större övergripande program, Broutbytesprojektet 2012-2027, för ett hållbart samhälle genom att uppdatera trafiksystemet på Åland så att infrastrukturen uppfyller samhällets krav på lastkapacitet och gällande konstruktionskrav (eurocode och NCCI) för broar i det allmänna vägnätet.

Projektets utformning har arbetats fram under förstudie- och programfasen då flera olika alternativ analyserades. Bl.a. utreddes om man kunde bygga brons överbyggnad helt av trä men tyvärr visade utredningen att marknaden inte ännu har tillräckligt utvecklade tekniska system för att hantera de trafiklaster som krävs för broar i det allmänna trafik genom gällande dimensioneringsregler och lastkapacitetskrav (eurocode och NCCI) trots att speciallasten LM3 inte beaktades fullt ut.

Målsättning

  • Att nuvarande bro ersätts med en ny innan den nuvarande bron måste tas ur trafik på grund av de skador och kapacitetsbegränsningar som bron uppvisar.
  • En trafiklösning under byggtiden där trafiken leds över en tillfällig vägbank söder om nuvarande bro arbetas fram. 
  • Nuvarande bro rivs inom projektet.
  • Att genomströmningsarean i sundet under bron bibehålls eller ökas.
  • I projektet eftersträvas att minst bibehålla samma underfartshöjd för sjötrafiken under bron.
  • Den nya bron byggas för dubbelriktad trafik och uppfyller de trafiklaster som idag gäller på allmänna vägar (Eurocode och NCCI 1,2) inklusive speciallast LM1, LM2 och LM3 framförd som en enskild specialtransport, centriskt på brons körbana i max 20 km/h.

Tidplan

Entreprenadstart mars 2022 och färdigställande hösten 2023

Hur påverkar det mig?

Trafiken under byggtiden kommer att vara begränsad till ett körfält även på vägbanken öster om nuvarande bro för att skapa utrymme för det arbetsområde som behövs i entreprenadskedet när den nya bron byggs. För de tillfälliga trafiksituationen som uppstår under byggtiden kommer trafikanordningsplaner att upprättas som beskriver de planerade trafiksituationerna i detalj.