Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bilden visar den planerade bron över Spettarhålet sedd från Degerbyredden

MKB västra Föglö

För projektet västra Föglö utfördes en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, år 2014–2016. I MKB:n har flera alternativ analyserats med avseende på den miljöpåverkan som respektive alternativ skulle medföra vid ett eventuellt förverkligande. De miljöaspekter som är beaktade är kulturmiljö, landskapsbild, naturmiljö, rekreation och friluftsliv, vattenmiljö, buller, risk och säkerhet, klimat, och sociala värden. 

Ett avgränsningssammanträde för allmänheten med information om projektet och MKB:n genomfördes i juni 2015. Utkastet till MKB:n delgavs myndigheter och allmänheten under fyra veckor och justerades utgående från inkomna synpunkter till slutlig version som fastställdes den 31 augusti 2016. För att ta del av rapporten se bilagor.

Publicerad 30.3.2016 kl. 12:54
Uppdaterad 1.12.2017 kl. 10:16