Ansökan om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbrukare under 2018

Ålands landskapsregering har i samband med den andra tilläggsbudgeten föreslagit en lag om landskapsgarantier för likviditetslån för lantbrukare. Likviditetslånen ingår som en åtgärd i det paket av åtgärder som tagits fram med anledning av den svåra torka som varit under odlingssäsongen 2018. Lagtinget har ännu inte godkänt lagförslaget, men landskapsregeringen har fattat beslut om att inleda ansökningsförfarandet för att kunna fatta beslut om landskapsgarantier innan årskiftet efter det att lagtinget antagit lagen. Ansökningar skall vara inlämnade senast den 14 december och ansökningshandlingar kan hämtas här på sidan. På grund av den korta handläggningstiden är det viktigt att ansökningar som lämnas in är kompletta.

Beloppet av den kredit som garantin beviljas för får uppgå till högst 30 procent av det mervärdesskattefria medeltalet av det sammanräknade beloppet av försäljningsinkomsterna från jordbruksprodukter och jordbruksstöd under de två år som föregår året för garantiansökan, dock högst 110 000 euro och minst 15 000 euro. Landskapsgarantin får under hela lånetiden gälla högst 70 procent av det lånebelopp som garantin beviljats för och den får uppgå till högst 77 000 euro per jordbruksföretagare. Beviljningsfullmakten för garantierna uppgår till 1 000 000 euro. Överstiger det totala ansökta garantibeloppet denna summa minskas de enskilda garantibeloppen utgående från ansökningarnas antal.

Lånetiden för den kredit som garantin beviljas för får vara högst sju år, varav kreditgivaren kan bevilja uppskov med amorteringarna för sammanlagt högst två år. För beviljande av landskapsgaranti för likviditetslån uttas en avgift om 200 euro av garantitagaren. Dessutom uttas två gånger per år en avgift om 0,75 procent av återstoden av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av garantin.

 

Ytterligare information ges av finansieringshandläggare Leif Franzell, 25 276 eller byråchef Sölve Högman, 25 275.

Publicerad 28.11.2018
Uppdaterad 5.12.2018