Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringens förtydliganden gällande regionförvaltningsverkens anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn och tillämpningen på Åland

Landskapsregeringen har publicerat förtydliganden om hur regionförvaltningsverkens anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn ska tillämpas på Åland.

Regionförvaltningsverkens anvisningar innehåller information om exempelvis hur restaurangen ska instruera kunderna, antalet och placeringen av kundplatserna samt serveringen av mat och dryck.

Restaurangerna har sedan den 1 juni med vissa begränsningar kunnat servera mat och dryck till sina kunder inomhus och på uteserveringarna. Anvisningarna ger närmare uppgifter om vad som förväntas av restaurangerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) och förordningen utfärdad med stöd av den.

Kunderna ska ha tillgång till restaurangernas plan
Restaurangerna ska göra upp en plan över hur de följer regionförvaltningsverkens anvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset. I anvisningarna finns närmare uppgifter om utarbetningen av planen och en planmall.

I planen ska enligt 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar finnas bland annat en beskrivning av de rutiner som man har beslutat ska följas i restaurangen och en anteckning om det största tillåtna antalet kunder. En sammanfattning av planen ska hållas framlagd för kunderna när de kommer till restaurangen.

Kunden är förpliktad att följa restaurangens instruktioner
Kunder får inte komma till restaurangen om de har symtom som passar in på COVID-19, så som hosta eller feber. I regionförvaltningsverkens anvisningar finns noggrannare beskrivet vilka anvisningar som man ska ge kunderna.

Om kunden inte följer restaurangens rutiner och personalens anvisningar har personalen rätt att avlägsna kunden från lokalerna med stöd av 11 § i landskapsförordningen (1996:49) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet.

Restaurangernas egenkontroll är väsentlig, landskapsregeringen handleder och övervakar
Restaurangernas egenkontroll har en väsentlig roll vid tillsynen av verksamheten. Anvisningarna är gjorda till stöd för restaurangernas egenkontroll. Därtill övervakar landskapsregeringen att restaurangerna fullgör de skyldigheter och iakttar de begränsningar som är i kraft.

Lagen om smittsamma sjukdomar ändrades så att restaurangerna kan öppnas på ett tryggt sätt
Lagen om smittsamma sjukdomar har enligt riksdagens beslut ändrats genom att temporärt lägga till 58 a § (om begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom) och 58 b § (om tillsyn över förplägnadsrörelser och uppföljning av förutsättningar för begränsningar). Lagen är i kraft under perioden 1.6.2020-31.10.2020. Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (FFS 401/2020) är i kraft 1.6.2020-31.7.2020. Syftet med lagen och förordningen var att stifta begränsningar som gör att restaurangerna kan öppna för kunder och samtidigt förhindra att coronaviruset sprids.

Kontaktpersoner
Ylva Lindström                                                                           
Byråchef, hälso- och sjukvårdsbyrån                                    
Ålands landskapsregering                                                      
+358 18 25000 (vxl)                                                                   
ylva.lindstrom@regeringen.ax                                              

Joel Bremius
Jurist, hälso- och sjukvårdsbyrån
Ålands landskapsregering
+358 18 25000 (vxl)
joel.bremius@regeringen.ax

Publicerad 12.6.2020 kl. 15:29
Uppdaterad 12.6.2020 kl. 15:30