Publicering av Ålands författningssamling 1.11.2023

Delgivning Meddelas för kännedom att den 1 november 2023 utgavs i Ålands författningssamling följande landskapsregeringsbeslut: Ålands landskapsregerings beslut (2023:102) om Träsket naturreservat i...

Frivilligt skydd av livsmiljöer

Sedan den 29 augusti 2023 kan du välja att skydda din skog mot ersättning inom ramen för Ålands landskapsregerings frivilliga skydd av livsmiljöer. Sista inlämningsdag för ansökningar är tisdagen den...

Inbjudan till informationstillfälle om projektet Rent vatten 2030 – vattenförbättrande åtgärder i Markusbölefjärden och Långsjön

Ålands landskapsregering har nyligen inlett ett projekt med namnet ”Rent vatten 2030” med målsättningen att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och havsvikar genom konkreta åtgärder....

Afrikansk svinpest påträffat i Sverige

Afrikansk svinpest har konstaterats i Svealand i Sverige. Det är landets första fall av sjukdomen. Landskapsregeringen avråder därför starkt från jaktresor på vildsvin till Sverige samt från import...

Storklyndan blir naturreservat inom projektet LIFE-IP Biodiversea

Landskapsregeringen har genom EU-projektet LIFE-IP Biodiversea köpt fastigheten Klyndaklobbarna som inkluderar ön Storklyndan med omgivande vatten på nordöstra sidan av Åland. Syftet med köpet är...

Jaktens dag 2023 ett online föredrag om alternativhagel.

Jakt- och viltenheten ordnar ett online föredrag angående alternativhagel. Föredragshållare är Lars Thune Andersen, chefskonsulent gällande vapen och skytte på danska jägarförbundet.

Hörande - försäljningen av nikotinpåsar begränsas

Landskapsregeringen avser fastställa beslutet som förbjuder att nikotinpåsar som innehåller 20 mg eller mer nikotin säljs eller släpps ut på marknaden på Åland. Den som berörs har möjlighet att, med...

Strategiskt havs- och vattenvårdsprojekt inleds i samverkan med miljöministeriet, Näringsmiljö- och trafikcentralen i Södra Österbotten

LIFE SIP (Strategic Integrated Project) handlar om att förbättra tillståndet av yt- och grundvatten, kustvatten och öppet hav genom att genomföra och rikta in planerade åtgärder, speciellt mot...

LIFE-IP Biodiversea karterar havet på södra sidan om Åland

Inom landskapsregeringens projekt LIFE-IP Biodiversea kommer Geologiska forskningscentralen, Åbo Akademi och Åbo yrkeshögskola att utföra karteringar i havet på södra sidan av Åland. Projektets...

Skyddsjakt på havsörn

Landskapsregeringen har beviljat enheten för jakt- och viltvård tillstånd att bedriva skyddsjakt på havsörn vid Lågskär. Skyddsjakten omfattar ett maximalt antal om fem havsörnsindivider och får...

Sällsynt smittsam leverinflammation hos hund i Finland

Ett fall av den sällsynta virussjukdomen infektiös hepatit hos hund (HCC) har konstaterats i Finland. Den smittade hunden var en fem månader ung hund som var ovaccinerad. Hunden hade inte vistats...

Spännande år 2021 och 2022 av provfiske på Åland

Provfiske är en del av fiskeribyråns fiskevårdande arbete och utförs för att få en uppfattning om fiskbestånden runt om Åland. Provfiske med nät ger information om vilka arter som finns i området,...

Vägledande dokument om små avloppslösningar

Landskapsregeringen har tagit fram ett vägledande dokument gällande små avloppsanläggningar vid känsliga vattenområden på Åland. Vägledningen kan även används som stöd vid mer normala förhållanden....

Älginventeringen 2023

Men kort varsel så genomfördes det en älginventering lördagen 11 mars. Förutsättningarna uppstod när vi fick ordentligt med snö under onsdagen samma vecka. Senaste vintern vi hade möjlighet att göra...

Utrotningsprogram för IHN i kraft på Eckerö

Ett utrotningsprogram i enlighet med EU-lagstiftningen har blivit erkänt av EU och har trätt i kraft efter IHN-utbrottet i Eckerö. Detta innebär att restriktioner kan kvarstå minst under hela 2023...

Utredning visar att grundvattenkartan måste ritas om

Geologiska Forskningscentralen (GTK) har under åren 2019-2022 genomfört utredningar av tidigare klassificerade grundvattenområden samt potentiella sådana på Åland. I en värld av klimatförändringar...

Antalet plastkassar minskar

Att plastkassar inte är bra för miljön har vi fått höra många gånger. Antalet plastkassar som används på Åland minskar visar statistiken. Minskningen sker främst genom att andra typer av kassar...

Åtgärder för våra sjöar och havsvikar påbörjas

Landskapsregeringen startar upp ett åtgärdsprojekt med målsättning att förbättra vattenkvaliteten i åländska sjöar och havsvikar till 2030.

Landskapsregeringen vill köpa vattenområden

För att förhindra förlusten av biologisk mångfald deltar landskapsregeringen under de kommande åren i ett antal projekt och internationella åtaganden, vilket möjliggör att det marina naturskyddet nu...

Nya rutiner för slamtömning

Kommunerna, Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet (ÅMHM) och landskapsregeringen (LR) förtydligar kraven kring slamtömning och slamtransport. Fastighetsägare kommer att märka förändringen genom att...

Skrotbilsstöd

Landskapsregeringen har uppdaterat reglerna för skrotbilsstödet och tagit fram ansökningsblanketter. De nya reglerna och blanketter hittas på landskapsregeringens webbsida om skrotbilar.  

Nya regler för skrotbilsstöd

Landskapsregeringen har uppdaterat sina regler för stöd för bortstädning av skrotfordon. Stödnivåerna höjs och reglerna förtydligas.

Nordiska rådets miljöpris till Nabbens våtmark

Vid Nordiska rådets prisutdelning i Musikhuset i Helsingfors på tisdag kväll tilldelades Mariehamns stad miljöpriset för Nabbens våtmark. Bedömningskommittén ansåg att det förhållandevis lilla...

Stöd för hämtning av skrotbilar är slut

Stödet till företag som hämtar avställda fordon har tagit slut. Alla pengar har gått åt. Sedan 2019 har landskapsregeringen beviljat stöd för företag som hämtar avställda fordon och för bilarna till...

Äntligen är Åland officiellt fritt från fisksjukdomen VHS

Det var år 2000, för 22 år sedan, som smitta av viral hemorrhagisk septikemi (VHS) fick fäste på fyra fiskodlingar på Åland. Dåvarande fiskhälsoveterinär Bitte Bamberg jobbade hårt med att kartlägga...