Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över Djurholmsbron
Vy över Djurholmsbron

Utbyte av bro över Djurholmssund

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron ligger i Brändö kommun och spänner över Djurholmssund. Den har begränsad bärighet i förhållande till vad som idag är tillåtet på allmänna vägar. Trafiken över bron är idag viktbegränsad för att trafikanternas säkerhet ska kunna garanteras. Bron är en stålbalkbro i ett spann och med körbana av trä. Den är konstruerad enligt de fordonslaster och konstruktionsnormer som gällde i slutet av 60-talet, vilket idag inte uppfyller de krav som samhället ställer på det allmänna kommunikationsnätet. Bron är dessutom i slutet av sin tekniska livslängd, som för den här typen av konstruktioner är ca 40 år. Bron måste därför ersättas med en ny bro.

Vad händer just nu?

Just nu arbetar konstruktörer och projektörer med att detaljprojektera bron, vägen och de geotekniska förstärkningsåtgärderna som krävs för att förverkliga projektet. Detaljsprojekteringen ligger till grund för det förfrågningsunderlag som entreprenadupphandlingen ska basera sig på. Resultatet av de geotekniska undersökningarna visar att det förekommer sulfidlera under nuvarande vägbank norr om dagens broöppning. Sulfidleror kan vid kontakt med syre omvandlas till sur sulfatjord och ge upphov till läckage av tungmetaller och sänkt pH. Projektörerna jobbar nu med att ta fram en arbetsmetod som minimerar exponeringen av sulfidleran för syre för att minimera risken för negativ miljöpåverkan från utläckande tungmetaller och sänkning av pH-värdet i omgivningen. Åtgärderna tas med i miljötillståndansökan för projektet.

 

 

 

Publicerad 16.4.2020 kl. 11:38
Uppdaterad 4.1.2021 kl. 09:56