Vy över nya Djurholmssundsbron

Utbyte av bro över Djurholmssund

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron ligger i Brändö kommun och spänner över Djurholmssund. Den har begränsad bärighet i förhållande till vad som idag är tillåtet på allmänna vägar. Trafiken över bron är idag viktbegränsad för att trafikanternas säkerhet ska kunna garanteras. Bron är en stålbalkbro i ett spann och med körbana av trä. Den är konstruerad enligt de fordonslaster och konstruktionsnormer som gällde i slutet av 60-talet, vilket idag inte uppfyller de krav som samhället ställer på det allmänna kommunikationsnätet. Bron är dessutom i slutet av sin tekniska livslängd, som för den här typen av konstruktioner är ca 40 år. Bron måste därför ersättas med en ny bro.

Vad händer just nu?

•    Måndag den 18 september 2023 flyttas trafiken från den gamla bron till den nya Djurholmssundsbron.
•    Alla trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma och följa skyltar och anvisningarna på plats.
•    Hastigheten är 30 km/h så länge entrepenaden pågår.
•    Entreprenaden beräknas vara klar hösten 2023.

Sänkta hastigheter

 Hastigheten är 30 km/h så länge entrepenaden pågår.

Trafikomläggning Djurholmssundsbron, Brändö
Trafikomläggning

Farleden

Sundet vid Djurholmssund är avstängd under entreprenadtiden 
 

Bakgrund

  • Projektet ingår i ett större övergripande program, Broutbytesprojektet 2017-2027, för ett hållbart samhälle genom att uppdatera trafiksystemet på Åland så att infrastrukturen uppfyller samhällets krav på lastkapacitet och gällande konstruktionskrav (eurocode och NCCI) för broar i det allmänna vägnätet.
  • Projektets utformning har arbetats fram under en förstudie- och programfas, då flera olika alternativ har analyserats. Bland annat utreddes om man kunde bygga brons överbyggnad helt av trä. Tyvärr visade utredningen att marknaden inte ännu har tillräckligt utvecklade tekniska system för att hantera de trafiklaster som krävs för broar i det allmänna vägnätet genom gällande dimensioneringsregler och lastkapacitetskrav (eurocode och NCCI), trots att speciallasten LM3 inte beaktades fullt ut.
  • Den nya brons läge har planerats med utgångspunkt i att nuvarande bro ska kunna användas för trafik under hela byggnadsskedet. Detta för att kunna öka vattengenomströmningen i sundet under bron, samt för att förbättra trafiksäkerheten i kurvan söder om bron och anslutningen till gamla färjfästet på Djurholm.

Målsättning

  • Att nuvarande bro ersätts med en ny innan den nuvarande bron måste tas ur trafik på grund av de skador och kapacitetsbegränsningar som bron uppvisar.
  • En trafiklösning under byggtiden där trafiken leds över befintlig bro arbetas fram. 
  • Nuvarande bro rivs inom projektet.
  • Att genomströmningsarean i sundet under bron ökas.
  • I projektet eftersträvas att minst bibehålla samma underfartshöjd för sjötrafiken under bron.
  • Den nya bron byggas för dubbelriktad trafik och uppfyller de trafiklaster som idag gäller på allmänna vägar (Eurocode och NCCI 1,2) inklusive speciallast LM1, LM2 och LM3 framförd som en enskild specialtransport, centriskt på brons körbana i max 20 km/h.

Tidplan

Entreprenadstart mars 2022 och färdigställande hösten 2023

Hur påverkar det mig?

Trafiken under byggtiden kommer att vara begränsad till ett körfält även på vägbanken norr om nuvarande bro för att skapa utrymme för det arbetsområde som behövs i entreprenadskedet när den nya bron byggs. För de tillfälliga trafiksituationen som uppstår under byggtiden kommer trafikanordningsplaner att upprättas som beskriver de planerade trafiksituationerna i detalj.