Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

Landskapsregeringens energi- och klimatstrategi utarbetades av en arbetsgrupp med representanter från fler av förvaltningens avdelningar under 2017. Strategin visar hur det politiska energi- och klimatarbetet ska styras under de kommande tolv åren som bidrag till att uppfylla målen i Parisavtalet.

Energi- och klimatstrategin är även ett förtydligande och en riktgivare för hur det strategiska utvecklingsmålet nummer 6, Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet, i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland ska nås.

Strategins huvudmålsättningar för 2030 är att:

 • Sänka koldioxidutsläppen med minst 60 % jämfört med 2005
 • Öka andelen förnyelsebar energi till minst 60 %
 • Öka andelen lokalproducerad förnyelsebar el till minst 60 %
 • Sänka utsläppen från vägtrafiken med minst 50 % jämfört med 2005.

Målsättningarna ska nås genom åtgärder som stöder:

 • Ökad lokalproduktion av förnyelsebar el
 • Ökad användning av lokala och förnyelsebara källor för uppvärmning
 • Ökad distribution av andra drivmedel än fossila inom transportsektorn
 • Ökad energiprestanda i byggnader
 • Hållbar upphandling
 • Ökad oberoende information och rådgivning om energi och klimat till privatpersoner och företag
 • Underlättande av etablering av innovationer och innovativa företag
 • Ett hållbart skogsbruk där produkter från skogen används i högre utsträckning
 • Ökad cirkulär ekonomi.

Läs Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030 (pdf), den finns i bilagerutan här intill.

Publicerad 19.4.2018 kl. 14:03
Uppdaterad 1.3.2022 kl. 12:13