Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

Landskapsregeringens energi- och klimatstrategi utarbetades av en arbetsgrupp med representanter från fler av förvaltningens avdelningar under 2017. Strategin visar hur det politiska energi- och klimatarbetet ska styras under de kommande tolv åren som bidrag till att uppfylla målen i Parisavtalet.

Energi- och klimatstrategin är även ett förtydligande och en riktgivare för hur det strategiska utvecklingsmålet nummer 6, Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet, i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland ska nås.

Strategins huvudmålsättningar för 2030 är att:

 • Sänka koldioxidutsläppen med minst 60 % jämfört med 2005
 • Öka andelen förnyelsebar energi till minst 60 %
 • Öka andelen lokalproducerad förnyelsebar el till minst 60 %
 • Sänka utsläppen från vägtrafiken med minst 50 % jämfört med 2005.

Målsättningarna ska nås genom åtgärder som stöder:

 • Ökad lokalproduktion av förnyelsebar el
 • Ökad användning av lokala och förnyelsebara källor för uppvärmning
 • Ökad distribution av andra drivmedel än fossila inom transportsektorn
 • Ökad energiprestanda i byggnader
 • Hållbar upphandling
 • Ökad oberoende information och rådgivning om energi och klimat till privatpersoner och företag
 • Underlättande av etablering av innovationer och innovativa företag
 • Ett hållbart skogsbruk där produkter från skogen används i högre utsträckning
 • Ökad cirkulär ekonomi.

Läs Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030 (pdf), den finns i bilagerutan här intill.