Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

Beslut om antagande av lag angående föräldraråd.
Beslut om antagande av förordningen angående lärarnas vid lägre folkskolor i landskommunerna rätt att såsom tjänsteår för erhållande av tilläggsarvode och pension räkna den tid de tjänstgjort, innan lagen angående kostnaderna för folkskolväsendet trätt i kraft, ävensom den tid de utan att innehava föreskriven kompetens tjänstgjort även under de närmaste åren därefter, given den 23 december 1921.
Beslut angående antagande av lagen om kostnaderna för folkskolväsendet, given den 15 april 1921.
Ålands landstings beslut om antagande av lag angående grunderna för avlöning i landskapets tjänster och befattningar.
Beslut om antagande av landskapslag angående jakt inom landskapet Åland.
Beslut om antagande av landskapslag angående förbud att å offentlig nöjestillställning bära vapen.
Beslut rörande lagen om ändring av lagen den 9 april 1919 angående skyldighet att avgiva inkomstdeklaration för kommunalbeskattning, given den 21 december 1923.
Beslut rörande lagen om ändring av förordningen av den 8 december 1873 angående kommunalförvaltning i stad, given den 21 december 1923.
Ålands landstings beslut angående antagande av §§78 och 82 punkterna 3, 6 och 10 i förordningen av den 15 juni 1898 angående kommunalförvaltning på landet, sådana dessa lagrum lyda i lagen av den 21 december 1923.
Ålands landstings beslut om ändring av § 55 mom. 2 i förordningen av den 8 december 1873 angående kommunalförvaltning i stad, sådant detta lagrum lyder uti landskapslagen av den 15 februari 1923.

Sidor

Publicerad 12.5.2015 kl. 15:29
Uppdaterad 16.5.2017 kl. 14:01