Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

Ålands landstings beslut om ändring av § 82 mom. 8 i förordningen av den 15 juni 1898 angående kommunalförvaltning på landet, sådant detta lagrum lyder enligt landskapslagen av den 15 februari 1923.
Beslut rörande förordningen angående ändring av skolordningen, given den 16 maj 1924.
Beslut om antagande av förordningen angående tillverkning, upplag, försäljning och forsling av eldfarliga vätskor, given den 29 mars 1924.
Av Ålands landskapsnämnd fastställd instruktion för landskapet Ålands automobilbesiktningsman.
Beslut om antagande av lag angående upphävande av lanthandlandeavgiften inom landskapet Åland.
Beslut om antagande av lag angående upphävande av mantalspenningarna inom landskapet Åland.
Kungörelse angående fridlysning av särskilda vilt växande träd, buskar och örter.
Kungörelse angående besiktning av automobiler uti yrkesmässig persontrafik.
Utslag angående inrättandet av skjutsanstalter, ordnandet av skjutsningen samt fastställandet av skjutslegans belopp och gästgiveritaxorna i landskapet Åland under åren 1926, 1927, och 1928.
Kungörelse angående fastställd taxa för färjhållningen över Marsundet.

Sidor

Publicerad 12.5.2015 kl. 15:29
Uppdaterad 16.5.2017 kl. 14:01