Landskapsregeringens register

Landskapsregeringen lagrar information om personer och företag i register. Här finns korta beskrivningar av de register som landskapsregeringen har. Syftet är att göra det tydligt vilka uppgifter som registren innehåller, var uppgifterna hämtats ifrån och varför uppgifterna lagras.

I landskapslag (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen kan du läsa om reglerna som gäller då landskapsregeringen hanterar personuppgifter.

Trafiktillståndsregistret

Tillståndsregistret innehåller information om beviljade trafiktillstånd, både aktiva och inaktiva. Namnet på tillståndshavaren, tillståndshavarens adress, tillståndets giltighetstid med övervakningsort eller stationsplats enligt tillståndet, vilken fordonstyp tillståndet är beviljat för, om tillståndet är beviljat för linje- eller beställningstrafik, eventuella villkor som tillståndet är förenat med och uppgifter om ansvarig för trafiken lagras.

Uppgifterna hämtas från det beviljade trafiktillståndet, beslut om ändring av det beviljade trafiktillståndet eller beslut om återkallande av det beviljade trafiktillståndet. Ursprungligen kommer uppgifterna från ansökan om trafiktillstånd.

I regel lämnas inte uppgifter från registret ut. Enligt EG-förordningen 1071/2009 ska andra behöriga myndigheter i Finland kunna ta del av uppgifterna genom en nationell kontaktpunkt (det här gäller endast uppgifter som registrerats på grund av EG-förordningen 1071/2009).

Intecknade fordon

I registret finns information om när en inteckning i fordonet har fastställts, när en inteckning i fordonet har dödats, samt om en inteckning har förfallit. Uppgifter om fordonets registreringsnummer, typ, märke, modell, tillverkningsnummer och ägare lagras.

Registret är kopplat till fordonsregistret som Fordonsmyndigheten ansvarar för. Uppgifter till registret hämtas delvis automatiskt från fordonsregistret, delvis från ansökan och beslut om fastställande av inteckning i fordon eller dödande av inteckning i fordon. I fordonsregistret noteras automatiskt om ett fordon är intecknat.

Från registret med intecknade fordon är det möjligt att skriva ut ett gravationsbevis för ett fordon som är registrerat i fordonsregistret. Gravationsbevis för ett registrerat fordon kan lämnas ut.

Pensionsdataregister - PDR2

I registret finns uppgifter om personer som är eller varit anställda vid landskapsregeringen eller av någon annan arbetsgivare  som tillhör landskapets pensionssystem. De uppgifter som lagras är: Personbeteckning, namn, dödsdatum, arbetsgivare, tjänstebenämning, anställningstid, inkomster, avbrott och uppgifter som beskriver anställningens art och karaktär, individuell pensionsålder, vald pensionsålder och pensioneringsdatum.

Uppgifterna i registret hämtas från datafiler och blanketter från arbetsgivare. Även från matrikelutdrag, lönekort, arbetsavtal och förordnanden hämtas information.

Personuppgifterna i registret körs mot det åländska befolkningsregistret. Ändringar och rättelser i personuppgifter fås från Befolkningsregistercentralen.

De uppgifter som finns lagrade i registret används då vi handlägger landskapsregeringens pensionsärenden. Uppgifterna i registret är konfidentiella och kan inte lämnas ut utan tillåtelse eller fullmakt av den registrerade, eller bestämmelse i lag.

Register över tillstånd för radio- och televisonsverksamhet

Registret över tillstånd för radio- och televisonsverksamhet innehåller namnuppgifter till de som är kontaktpersoner hos de som beviljats tillstånd för radio- eller televisionsverksamhet. Uppgifterna som lagras i registret hämtas från ansökningshandlingar och beslut om tillstånd.

Syftet med registret är att underlätta tillsynen av radio- och televisionsverksamheter. Som regel lämnas inga uppgifter från registret ut.