Styrdokument för utbildning

Åland har genom sin särställning egen lagstiftningsbehörighet för frågor som rör utbildning och undervisning men skolväsendet liknar i stora drag de övriga nordiska ländernas. Undervisningsspråket i samtliga skolor på Åland är svenska. För vissa kurser kan undantag göras med landskapsregeringens tillstånd.

Grundskola

Ålands landskapsregering uppgör en läroplan för grundskolan. Varje skola beskriver årligen i en arbetsplan vilka metoder de använder för att uppnå de målsättningar som slagits fast i läroplanen, grundskolelagen och -förordningen. Läroplanen, samt nivåskala för språkkunskaper och stöd för lärande finns som bilagor.

Gymnasialstadiet

Ålands landskapsregering beslutar om läroplansgrunder för gymnasieutbildningen och annan utbildning på gymnasienivå. Läroplansgrunden omfattar den allmänbildande gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum och den grundläggande yrkesutbildningen vid Ålands yrkesgymnasium.

Utgående ifrån läroplansgrunderna ska skolorna fastställa läroplaner för den allmänbildande gymnasieutbildningen och för alla enskilda utbildningsprogram inom den grundläggande yrkesutbildningen.  Landskapsregeringen fastställer också särskilda läroplansgrunder för den yrkesinriktade specialundervisningen samt läroplan i allmänna ämnen inom den grundläggande yrkesutbildningen.

Läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen och den yrkesinriktade specialundervisningen finns som bilagor. Det gör även läroplanen i allmänna ämnen för den yrkesinriktade utbildningen på gymnasialstadiet.

Högskolan på Åland

Styrelsen för Högskolan på Åland antar respektive utbildnings kurs- och utbildningsplaner. Dessa finns att läsa på programmens webbsidor på högskolans webbplats. De examina som utfärdas vid högskolan är jämställda med motsvarande yrkeshögskoleexamina i Finland enligt en överenskommelseförordning (2005:36) och FFS 548/2005.

Programmens webbsidor på högskolans webbplats

Ålands folkhögskola

Ålands folkhögskola ger allmänbildande undervisning för ungdomar och vuxna enligt principen för livslångt lärande. Skolans direktion fastställer årligen läroplaner och kursplaner för de olika studielinjerna. Innehållet i dessa finns att läsa på skolans webbplats.

Ålands folkhögskolas webbplats

Ålands musikinstitut

Ålands musikinstitut fungerar både som musikskola och musikinstitut och man erbjuder basstudier som ger grundläggande kunskaper i musik eller dans för fortsatta studier vid konservatorium eller musikhögskola. Skolans direktion fastställer läroplanen.

Läs läroplanen på musikinstitutets webbplats

Övriga styrdokument

Riktlinjer för användning av sociala medier i undervisningen, IT-strategi för undervisningssektorn på Åland och Rekommendationer kring användning av digitala enheter, se bilagor.

Publicerad 7.5.2015
Uppdaterad 28.8.2018