Vy över Askörsbron

Nya Askörsbron

Broutbytesprojektet 2012-2027

Den nuvarande bron ligger i Brändö kommun och spänner mellan Askörarna. Den har nått slutet på sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet i förhållande till vad som är tillåtet på allmänna vägar idag. Trafiken över bron är idag viktbegränsad för att trafikanterna säkerhet ska kunna garanteras. Bron är en stålbalkbro i tre spann, med körbana av trä, den är konstruerad enligt de fordonslaster och konstruktionsnormer som gällde i slutet av 60-talet vilket inte uppfyller de krav som samhället idag ställer på det allmänna kommunikationsnätet. Bron är dessutom i slutet av sin tekniska livslängd som för den här typen av konstruktioner är ca 40 år. Bron måste därför ersättas med en ny bro.

Projektets målsättningar är att:

  • Att nuvarande bro ersätts med en ny innan den nuvarande bron måste tas ur trafik på grund av de skador och kapacitetsbegränsningar som bron uppvisar.
  • En trafiklösning under byggtiden där trafiken leds över befintlig bro arbetas fram. 
  • Nuvarande bro rivs inom projektet.
  • Att genomströmningsarean i sundet under bron ökas.
  • I projektet eftersträvas att minst bibehålla samma underfartshöjd för sjötrafiken under bron.
  • Den nya bron byggas för dubbelriktad trafik och uppfyller de trafiklaster som idag gäller på allmänna vägar (Eurocode och NCCI 1,2) inklusive speciallast LM1, LM2 och LM3 framförd som en enskild specialtransport, centriskt på brons körbana i max 20 km/h.
  • Minska störningen i kombinationstrafiken mellan färjorna som angör i Torsholma och Åva genom att planera in projektet efter att nya Djurholmssundsbron färdigställts.

Vad händer just nu?

 

Vad händer just nu?

Vad?

Konstruktörer och projektörer arbetar med att detaljprojektera bron, vägen och de geotekniska förstärkningsåtgärderna som krävs för att förverkliga projektet. Detaljsprojekteringen ligger till grund för det förfrågningsunderlag som entreprenadupphandlingen ska basera sig på.

Analysen av utförda geotekniska undersökningarna visar på att det finns en osäkerhet i bergnivåerna vid läget för ett av de nya brostäden. Undersökningarna behöver eventuellt kompletteras innan projekteringen kan färdigställas. Beslut förväntas fattas under hösten 2020.

Miljötillståndansökan ska lämnas in för projektet.

Varför? 

Den nuvarande bron har nått slutet på sin tekniska livslängd och uppfyller inte den belastning som dagens trafik utsätter bron för.

Tid? 

Projekteringen av förfrågningsunderlaget planeras att pågå till senhösten 2021. Upphandlingen av entreprenadarbetena planeras att inledas med målsättning att broutbytesentreprenaden ska kunna starta i slutet av 2022 eller början av 2023 efter att Djurholmssundsbron färdigställts för att undvika trafikstörningar från två byggnadsentreprenader samtidigt på sträckan mellan Torsholma och Åva. Entreprenadarbetena beräknas ta ca 1,5 år att färdigställa.

Hur påverkar det mig?

Trafiken under byggtiden kommer att vara begränsad till ett körfält även på vägbanken väster om nuvarande bro för att skapa utrymme för det arbetsområde som behövs i entreprenadskedet när den nya bron byggs. För de tillfälliga trafiksituationen som uppstår under byggtiden kommer trafikanordningsplaner att upprättas som beskriver de planerade trafiksituationerna i detalj.

 

Vad händer just nu?

Bakgrund

Projektet ingår i ett större övergripande program, Broutbytesprojektet 2012-2027, för ett hållbart samhälle genom att uppdatera trafiksystemet på Åland så att infrastrukturen uppfyller samhällets krav på lastkapacitet och gällande konstruktionskrav (eurocode och NCCI) för broar i det allmänna vägnätet.

Projektets utformning har arbetats fram under förstudie- och programfasen då flera olika alternativ analyserades. Bl.a. utreddes om man kunde bygga brons överbyggnad helt av trä men tyvärr visade utredningen att marknaden inte ännu har tillräckligt utvecklade tekniska system för att hantera de trafiklaster som krävs för broar i det allmänna trafik genom gällande dimensioneringsregler och lastkapacitetskrav (eurocode och NCCI) trots att speciallasten LM3 inte beaktades fullt ut. 

Den nya brons läge har planerats med utgångspunkt i att nuvarande bro ska kunna användas för trafik under hela byggnadsskedet.

Länk till vägplanen som ställdes ut 19.11.2020