Vy över Askörsbron

Nya Askörsbron

Broutbytesprojektet 2012-2027

Den nuvarande bron ligger i Brändö kommun och spänner mellan Askörarna. Den har nått slutet på sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet i förhållande till vad som är tillåtet på allmänna vägar idag. Trafiken över bron är idag viktbegränsad för att trafikanterna säkerhet ska kunna garanteras. Bron är en stålbalkbro i tre spann, med körbana av trä, den är konstruerad enligt de fordonslaster och konstruktionsnormer som gällde i slutet av 60-talet vilket inte uppfyller de krav som samhället idag ställer på det allmänna kommunikationsnätet. Bron är dessutom i slutet av sin tekniska livslängd som för den här typen av konstruktioner är ca 40 år. Bron måste därför ersättas med en ny bro.

Vad händer just nu?

  • Entreprenaden pågår mellan juni 2023 till hösten 2024 
  • Nya bron byggs på södra sidan om befintlig bro.
  • Arbetet med den nya bron pågår och brobalkarna har monterats.
  • Nästa steg är att inleda arbetet med formning av farbanan.
  • På omfartsvägen genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/timme och på tillfälliga bron max 20 km/timme.
  • Farleden stängs av under entreprenadtiden, till hösten 2024.

Varför? 

Den nuvarande bron har nått slutet på sin tekniska livslängd och uppfyller inte den belastning som dagens trafik utsätter bron för.

Tid? 

Upphandlingen av entreprenadarbetena genomfördes våren 2023. Entreprenadarbetena beräknas vara färdigställda hösten 2024.

Bakgrund

Projektet ingår i ett större övergripande program, Broutbytesprojektet 2012-2027, för ett hållbart samhälle genom att uppdatera trafiksystemet på Åland så att infrastrukturen uppfyller samhällets krav på lastkapacitet och gällande konstruktionskrav (eurocode och NCCI) för broar i det allmänna vägnätet.

Projektets utformning har arbetats fram under förstudie- och programfasen då flera olika alternativ analyserades. Bl.a. utreddes om man kunde bygga brons överbyggnad helt av trä men tyvärr visade utredningen att marknaden inte ännu har tillräckligt utvecklade tekniska system för att hantera de trafiklaster som krävs för broar i det allmänna trafik genom gällande dimensioneringsregler och lastkapacitetskrav (eurocode och NCCI) trots att speciallasten LM3 inte beaktades fullt ut. 

Den nya brons läge har planerats med utgångspunkt i att nuvarande bro ska kunna användas för trafik under hela byggnadsskedet.

Länk till vägplanen som ställdes ut 19.11.2020

Målsättningar

Att nuvarande bro ersätts med en ny innan den nuvarande bron måste tas ur trafik på grund av de skador och kapacitetsbegränsningar som bron uppvisar. En trafiklösning under byggtiden där trafiken leds över befintlig bro arbetas fram.  Nuvarande bro rivs inom projektet. Att genomströmningsarean i sundet under bron ökas. I projektet eftersträvas att minst bibehålla samma underfartshöjd för sjötrafiken under bron. Den nya bron byggas för dubbelriktad trafik och uppfyller de trafiklaster som idag gäller på allmänna vägar (Eurocode och NCCI 1,2) inklusive speciallast LM1, LM2 och LM3 framförd som en enskild specialtransport, centriskt på brons körbana i max 20 km/h. Minska störningen i kombinationstrafiken mellan färjorna som angör i Torsholma och Åva genom att planera in projektet efter att nya Djurholmssundsbron färdigställts.

Hur påverkar det mig?

Trafiken under byggtiden kommer att vara begränsad till ett körfält även på vägbanken väster om nuvarande bro för att skapa utrymme för det arbetsområde som behövs i entreprenadskedet när den nya bron byggs. För de tillfälliga trafiksituationen som uppstår under byggtiden kommer trafikanordningsplaner att upprättas som beskriver de planerade trafiksituationerna i detalj.