Investeringsstöd

Ändamål

Syftet med investeringsstödet är att främja en bred och mångfacetterad medborgarverksamhet i det åländska samhället. Medel från penningautomatföreningens avkastning ska stöda projekt och ändamål inom verksamhetsområden som är till gagn i det åländska samhället och som kan antas gynna penningautomatföreningens verksamhet och ändamål.

Stödberättigade verksamhetsområden är sociala, miljö, ungdom, idrott, kultur och övriga verksamheter som inte kan hänföras till de nämnda, men som uppfyller ett allmännyttigt ändamål.

Stödtagare

På Åland hemmahörande ideella föreningar, annan juridisk person eller företag som kan definieras som socialt företag vilka har varit registrerade minst ett kalenderår före ansökningsåret och bedrivit verksamhet. Därtill kan på Åland hemmahörande kommuner erhålla investeringsstöd för projekt inom sådant verksamhetsområde som kan stödas med penningautomatmedel.

Den stödberättigade organisationens verksamhet ska främja och stödja allmännyttigt eller annat allmänt ändamål. Organisationen ska vara öppen för alla. Sökandens verksamhet får inte ersätta lagstadgad verksamhet utan kan endast komplettera den.

Stöd

Stöd kan erhållas för investeringar i byggnader, anläggningar, utrustning och renoveringar av dessa samt för idrottsredskap.

Utbildnings- och kulturavdelningen handlägger ansökan om stöd för investeringsprojekt i ovanstående gällande ungdoms-, idrotts- samt kulturverksamhet om den budgeterade totalkostnaden understiger 100.000 euro. Om den budgeterade totalkostnaden överstiger 100.000 euro gällande ungdoms-, idrotts- samt kulturverksamhet handlägger finansavdelningen stödansökan. Finansavdelningen handlägger även alla ansökningar inom social- och miljösektorn samt övriga verksamheter.

Stöd för byggnads- eller anläggningsprojekt och renovering av dessa kan uppgå till högst 25 procent av godtagbara kostnader. Avvikelse från grundprinciperna kan göras efter särskild prövning.

Stöd för utrustning och idrottsredskap kan uppgå till högst 50 procent av godtagbara kostnader beroende på anskaffningens karaktär och inverkan på utövandet av idrotten, samma gäller kulturändamål. 

Kostnader som uppstått före ansökan inlämnats anses inte vara godkända kostnader.

Ansökan

Ansökan görs digitalt. Formulären avser både stöd och lån. Se Blanketter i rutan här intill.

Formuläret om investeringsstöd avser anläggningar och byggnader. En exempelmall för ifyllnad av blanketten finns under Bilagor.

Formuläret om utrustning avser anskaffning av utrustning och idrottsredskap. En exempelmall för ifyllnad av blanketten finns under Bilagor.

Principer

De av landskapsregeringen antagna principerna för investeringsbidrag, se bilaga.

Kontakt

  • Sportchef Jenna Gestranius, Ålands Idrott; Idrottsverksamhet inklusive beredning av idrotts- och sportanläggningar  
  • Specialsakkunnig i kulturförvaltning Gunilla G. Nordlund; Kultur- och Ungdomsverksamhet, beslutar om idrotts- och sportanläggningar
  • Budgetplanerare Annelie Karlberg; Om den budgeterade totalkostnaden överstiger 100.000 euro gällande ungdoms-, idrotts- samt kulturverksamhet. Finansavdelningen handlägger även alla ansökningar inom social- och miljösektorn samt övriga verksamheter.