Barnkonsekvensanalys av nya vägtrafiklagen

Vägtrafiklagstiftningen berör dagligen de flesta ålänningar oavsett ålder och således även barn och unga. Ålands landskapsregering har därför tillsammans med Rädda Barnen utfört en barnkonsekvensanalys.

Syftet med barnkonsekvensanalysen är att ta reda på hur den nya vägtrafiklagen kan komma att påverka barn, unga och barnfamiljers välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnkonsekvensanalysen har utförts genom att barn, ungdomar och vårdnadshavare har hörts via ett riktat utskick under hösten 2022. Underlaget som har skickats har varit anpassat för olika åldersgrupper och mottagare, och har bestått av övningar, diskussionsmaterial och enkäter. Resultatet har sammanställts i en rapport.