Verksamhetsstöd

Ändamål

Syftet med verksamhetsstödet är att främja en bred och mångfacetterad medborgarverksamhet i det åländska samhället. Medel från penningautomatföreningens avkastning ska stöda projekt och ändamål inom verksamhetsområden som är till gagn i det åländska samhället och som kan antas gynna penningautomatföreningens verksamhet och ändamål.

Stödet ges för löpande verksamhet eller för särskilt ändamål. Stöd för särskilt ändamål kan villkoras så att redovisning fordras före slutreglering. Utbetalning görs i rater under året, men stöd understigande 50 000 euro kan betalas ut i en rat.

Stödtagare

Sociala, miljö-, ungdoms-, idrotts-, kultur- och övriga verksamheter som uppfyller ändamålskraven.

Åländska ideella föreningar, annan juridisk person eller socialt företag som varit registrerade minst ett kalenderår och bedrivit verksamhet och som främjar och stödjer allmännyttiga eller allmänna ändamål.

Organisationen måste vara allmännyttig enligt definitionen i 22§ ISkL.

Vid bedömning av ansökan tas i beaktande frivilliginsatsernas andel av verksamheten samt dess möjlighet till samverkan med lokala samhällsinsatser. Organisationen ska vara öppen för alla, men verksamheten bör ej ersätta lagstadgad verksamhet. Annan verksamhet kan stödas om särskilt budgetbeslut finns.

Ansökan

Ansökan görs digitalt. Verksamhetsstöd och stöd för specialprojekt inom verksamheten görs med samma formulär, se Blanketter i rutan här intill.

En exempelmall för ifyllnad av blanketten finns som bilaga.

Principer

De av landskapsregeringen antagna principer för verksamhetsstöd och specialprojekt, se bilaga.

Kontakt

  • Ålands Idrott; Idrottsverksamhet inklusive beredning av idrotts- och sportanläggningar som understiger 100 000 euro. Jenna Gestranius, sportchef, 

    telefon: 0457-345 59 28 eller jenna@alandsidrott.ax
  • Specialsakkunnig i kulturförvaltning Gunilla G. Nordlund; Ungdomsverksamhet, beslutar om idrotts- och sportanläggningar
  • Kulturplanerare Yvonne Törneroos; Kulturell verksamhet samt museiverksamhet
  • Specialsakkunnig Josefin Walk Stenman; Sociala ändamål
  • Miljöingenjör Mia Westman; Miljöverksamhet
  • Budgetplanerare Annelie Karlberg; Allmän verksamhet som ej avser ovanstående sektorer, Räddningsverksamhet och särskilda ändamål, evenemangsbidrag samt stöd och lån för anläggningsprojekt där anskaffningskostnaderna överstiger 100 000 euro